کاغذ کنان
۲۸ام آبان ۱۳۹۶ صنایع

ساخت ساختمان هایی با سبک معماری سبز امروزه بیشتر از گذشته مورد توجه می باشد و انواع ساختمان ها با کاربری های مختلف همچون اداری و تجاری و مسکونی و … با این سبک ساخته میشوند زیرا کمترین اثرات را بر محیط زیست دارد و میتوان گفت سبکی همگام با حفظ منافع محیط زیست و طبیعت می باشد که در همین راستا در این مقاله از وب سایت تخصصی معماری ۹۸ نمونه مطالعاتی در این رابطه با عنوان رساله ارشد طراحی مجتمع تجاری با رویکرد معماری سبز می پردازیم تا نمونه مطالعات کاملی در این رابطه بصورت word تنظیم شده در ۱۱۶ صفحه ارائه دهیم .

پایان نامه طراحی مجتمع تجاری با رویکرد معماری سبز

این رساله در ۵ فصل تدوین شده است که فصل اول شامل کلیات تحقیق است که این فصل شامل مقدمه , بیان مسئله , ضرورت انجام تحقیق , اهداف و سوالات و فرضیه های پژوهش است . فصل دوم به بررسی اهداف و مفاهیم پروژه , مبانی نظری و ارایه نمونه های موردی از گذشته  و حال تا از این طریق آنچه در حوزه عمل و نظر در این حوزه انجام پذیرفته است برای طرح نهایی مورد واکاوی و نقد قرار گیرد . فصل سوم مروری بر مطالعات بستر طرح و شناسایی اقلیمی منطقه  بحث کلی و تحلیلی از آنچه در این زمینه صورت گرفته است . فصل چهارم ضوابط و استاندارد های طراحی و برنامه فیزیکی و فصل پنجم معرفی روند طراحی و ارائه طرح پیشنهادی می باشد .

 مجتمع تجاری با رویکرد معماری سبز 

مجتمع تجاری با رویکرد معماری سبز

سر فصل های رساله

فصل اول : کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه —————————————————-۱

۱-۲- تعریف مساله ———————————————– ۲

۱-۳- سؤالهای تحقیق———————————————  ۶

۱-۴- فرضیه ها ————————————————- ۶

۱-۵- ضرورت انجام تحقیق —————————————– ۶

۱-۶- ساختار رساله ———————————————- ۷

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق 

بخش اول : معماری پایدار و شاخصهای آن 

۲-۱-۱-  مقدمه ————————————————- ۸

۲-۱-۲- تعاریفی از معماری پایدار ————————————- ۹

۲-۱-۳- اصول معماری پایدار ————————————— ۱۰

۲-۱-۴- معماری پایدار چیست؟ ————————————- ۱۰

۲-۱-۵- الگوهای معماری پایدار ————————————- ۱۱

۲-۱-۶-  تاثیر پذیری از شرایط فرهنگی و محیطی و اقلیمی ——————- ۱۲

۲-۱-۶-۱- هماهنگی و سازگاری با طبیعت و محیط زیست ——————- ۱۲

۲-۱-۶-۲-صرفه جویی در مصرف انرژی——————————- ۱۳

۲-۱-۶-۳-  پاسخ درست به نیاز های عملکردی ————————– ۱۳

۲-۱-۶-۴- خوانایی و دور از ابهام———————————— ۱۴

۲-۱-۶-۵-  الگو برداری از معماری بومی اما به صورت امروزی —————- ۱۴

۲-۱-۶-۶-  استفاده درست از مصالح هم از لحاظ بصری و هم از لحاظ زیست محیطی  ۱۴

۲-۱-۷- معماری سبز ——————————————– ۱۵

۲-۱-۸- اصول معماری سبز —————————————- ۱۷

۲-۱-۸-۱-اصل حفاظت از انرژی ———————————— ۱۷

۲-۱-۸-۲- اصل کار با اقلیم —————————————- ۱۷

۲-۱-۸-۳- اصل کاهش استفاده از منابع جدید —————————- ۱۸

۲-۱-۸-۴- اصل احترام به کاربران ———————————— ۱۹

۲-۱-۸-۵- اصل احترام به سایت ————————————- ۲۰

۲-۱-۸-۶- اصل کل گرایی —————————————- ۲۱

۲-۱-۹- معیارهای سنجش ساختمان‌های سبز —————————- ۲۲

۲-۱-۱۰- مزایای ساختمان سبز ————————————– ۲۳

۲-۱-۱۱- اصول معماری پایدار ————————————– ۲۴

۲-۱-۱۱-۱- صرفه جویی در منابع————————————  ۲۴

۲-۱-۱۱-۲- طراحی برای بازگشت به چرخه زندگی————————  ۲۴

۲-۱-۱۱-۳- طراحی برای انسان ————————————- ۲۵

۲-۱-۱۲- اهداف معماری پایدار————————————– ۲۵

۲-۱-۱۳- لزوم احداث ساختمان به صورت سبز و پایدار ——————— ۲۶

۲-۱-۱۴- نظریات معماران در مورد معماری پایدار ————————- ۲۷

۲-۱-۱۵- نگرانی های زیست محیطی برای توسعه پایدار ——————— ۲۷

۲-۱-۱۶- پایداری اکولوژیکی (بوم شناختی) —————————– ۳۱

بخش دوم : فضای شناخت فضای تجاری

۲-۲-۱- فضای عمومی چیست؟ ————————————- ۳۲

۲-۲-۲-ویژگی فضای عمومی ————————————— ۳۲

۲-۲-۳- شناخت فضاهای تجاری گذشته در ایران و جهان ——————– ۳۳

۲-۲-۳-۱- بررسی هویت بازار در ایران ——————————– ۳۳

۲-۲-۳-۲- نظام فضایی و کارکرد بازارهای سنتی ایران ———————- ۳۹

۲-۲-۳-۳- فضاهای مربوط به کارکرد مذهبی ـ فرهنگی ———————  ۴۲

۲-۲-۳-۴-  فضاهای مربوط به کارکردهای خدماتی ———————— ۴۲

۲-۲-۳-۵- فضاهای مربوط به کارکردهای اجتماعی و ارتباطی —————– ۴۳

۲-۲-۴- بررسی انواع بازار در گذشته———————————- ۴۴

۲-۲-۴-۱- انواع بازار بر اساس حوزه نفوذ——————————  ۴۵

۲-۲-۴-۲- انواع بازار بر اساس اقلیم ———————————-۴۶

۲-۲-۴-۳- انواع بازار بر اساس ریخت شناسی —————————- ۴۸

۲-۲-۵- بررسی فضاهای تجاری گذشته در جهان ————————– ۴۸

۲-۲-۶- مقایسه بازارهای جدید و قدیمی ——————————- ۵۱

۲-۲-۷- سیر تکوین و تحول مراکز خرید درایران ————————– ۵۳

۲-۲-۷-۱- مراکز خرید در ایران در دوره ی سلوکیان ———————– ۵۴

۲-۲-۷-۲- مراکز خرید در ایران در دوره ی اشکانیان———————— ۵۴

۲-۲-۸- انواع مراکز خرید —————————————– ۵۵

۲-۲-۹- انواع مراکز خرید از نظر وسعت و حوزه نفوذ———————– ۵۶

۲-۲-۹-۱- مراکز خرید ناحیه ای ————————————- ۵۶

۲-۲-۹-۲- مراکز خرید محله ای  ———————————— ۵۷

۲-۲-۹-۳- مراکز عرضه کننده ی کالاهای تخصصی ———————— ۵۷

۲-۲-۹-۴- بازارهای دوره ای ————————————–  ۵۷

۲-۲-۹-۵- بازارچه ها ——————————————– ۵۸

۲-۲-۱۰- انواع مراکز خرید از نظر اقلیم ——————————– ۵۸

۲-۲-۱۰-۱- بازارهای مناطق گرم و خشک —————————— ۵۹

۲-۲-۱۰-۲- بازارهای مناطق سرد و کوهستانی ————————— ۵۹

۲-۲-۱۰-۳- بازارهای مناطق مرطوب و پرباران ————————— ۵۹

۲-۲-۱۱- انواع مراکز تجاری ————————————— ۶۰

۲-۲-۱۱-۱- مراکز تجاری محله ای———————————– ۶۰

۲-۲-۱۱-۲- مراکز تجاری در جوار خیابانها —————————– ۶۰

۲-۲-۱۱-۳- پاساژها ——————————————— ۶۰

۲-۲-۱۱-۴- مجموعه‌های تجاری———————————— ۶۰

۲-۲-۱۱-۵- فروشگاههای بزرگ ———————————— ۶۰

۲-۲-۱۱-۶-فروشگاههای زنجیره ای ———————————- ۶۰

بخش سوم : مطالعات تطبیقی 

۲-۳-۱- مجتمع تجاری تفریحی مسکونی ستاره فارس ———————- ۶۲

۲-۳-۲- مجتمع تجاری Galeries Lafayette —————————- ۶۶

۲-۳-۳- مجتمع تحاری تفریحی  Euralille centre commercial ————— ۶۸

فصل سوم :  شناخت بستر طرح

۳-۱-ویژگی های معماری در اقلیم گرم و مرطوب ————————- ۷۱

۳-۱-۱- اختلاف کم درجه حرارت بین شب و روز ———————— ۷۲

۳-۱-۲- پوشش بسیار کم گیاهی————————————- ۷۲

۳-۱-۳- میزان تبخیر آب در منطقه بسیار زیاد —————————- ۷۳

۳-۱-۴-تابش تقریباً عمودی آفتاب در فصول بهار و تابستان ——————- ۷۳

۳-۲- بافت اقلیم گرم و مرطوب ————————————- ۷۴

۳-۳- پیدایش جزیره کیش—————————————–  ۷۶

۳-۴- تاریخچه جزیره کیش —————————————- ۷۷

۳-۵- موقعیت استراتژیک کیش————————————– ۷۸

۳-۶- داستان کیش ———————————————- ۷۸

۳-۷- موقعیت جغرافیایی جزیره کیش ——————————— ۷۹

۳-۸- ویژگی های اقلیمی جزیره کیش ——————————— ۸۰

۳-۸-۱- آب و هوای جزیره کیش ———————————— ۸۱

۳-۸-۲- پدیده های شرجی—————————————– ۸۱

۳-۸-۳- بادهای محلی ——————————————– ۸۲

۳-۹- فرهنگ و مردم جزیره کیش————————————  ۸۳

۳-۱۰- پوشش گیاهی جزیره کیش ———————————— ۸۴

فصل  چهارم : استاندارد ها و ضوابط طراحی

۴-۱- استانداردهای طراحی مجتمع‌های تجاری  و پارک ها ——————- ۸۵

۴-۱-۱- ارتفاع طبقات ——————————————–۸۵

۴-۱-۲- دربهای ورودی ——————————————-۸۵

۴-۱-۳- دربهای خروج ——————————————- ۸۶

۴-۱-۴- پلکانها ———————————————— ۸۶

۴-۱-۵- پله برقی ———————————————– ۸۶

۴-۱-۶- آسانسور ———————————————– ۸۶

۴-۱-۷- سطح شیبدار ——————————————– ۸۷

۴-۲-  استانداردهای مربوط به کاربریهای مختلف در مجموعه تجاری ———— ۸۷

۴-۳- استانداردهای فضا —————————————— ۸۹

۴-۴- مقرارت ساختمانی در حوره تجارتی —————————— ۹۲

۴-۴-۱- مقررات ساختمانهای تجارتی در مرکز محله و مرکز ناحیه ————– ۹۲

۴-۴-۲- مقررات ساختمانی در تجارت شهری —————————- ۹۳

۴-۵- مقررات تفکیک زمینهای واقع در حوزه استفاده از زمینهای تجارتی ———- ۹۶

۴-۶- یکپارچگی با محیط اجتماعی ———————————– ۹۶

۴-۷- نماهای خارجی ——————————————– ۹۷

۴-۸-  کنترل هوا ———————————————— ۹۷

۴-۹- پارکینگ و ترافیک —————————————— ۹۸

۴-۱۰- کاربرد رنگ و کار های هنری ——————————— ۱۰۰

۴-۱۱- پذیرایی- سرگرمی —————————————- ۱۰۰

۴-۱۲- نورگیری در مراکز تجاری———————————— ۱۰۱

۴-۱۳- ضوابط طراحی مراکز تجاری ——————————— ۱۰۱

۴-۱۳-۱- کاربری تجاری —————————————– ۱۰۱

۳-۱۳-۲- پاساژ و مجتمع تجاری————————————  ۱۰۲

۴-۱۳- استاندارد ها ——————————————–  ۱۰۳

۴-۱۳-۱- رستوران ها ——————————————- ۱۰۳

۴-۱۳-۲- خرده فروشی ها —————————————- ۱۰۳

۴-۱۴- جداسازی انواع ترافیک ————————————- ۱۰۵

۴-۱۵- انواع پله  ———————————————– ۱۰۶

۴-۱۵-۱- ابعاد و ویژگی های پله ———————————— ۱۰۸

۴-۱۵-۲- پله برقی ——————————————— ۱۱۱

۴-۱۶- رامپ ————————————————  ۱۱۳

۴-۱۷- تعیین روابط اجزاء تشکیل دهنده انواع واحدهای تجاری ————— ۱۱۴

۴-۱۸-  بررسی فضاهای مورد نیاز در مراکز تجاری ـ تفریحی —————– ۱۱۵

۴-۱۸-۱- فضاهای فرهنگی ـ تفریحی——————————–  ۱۱۵

۴-۱۸-۲- فضاهای تجاری —————————————- ۱۱۶

۴-۱۸-۳-  فضاهای سبز و پارک ———————————— ۱۱۶

۴-۱۹- تأسیسات مکانیکی و بهداشتی ——————————–  ۱۱۷

منابع و مآخذ

رساله معماری مجتمع تجاری با رویکرد معماری سبز ارائه شده در این مقاله نمونه مطالعات کاملی در این زمینه می باشد , این محصول که بصورت word در ۱۱۵ صفحه تنظیم شده است را از فروشگاه معماری ب سایت تخصصی معماری ۹۸ تهیه نمایید .

۲۸ام آبان ۱۳۹۶ صنایع

کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی کلانشهرها

‘, layer: ‘

‘}
];

کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی کلانشهرها
راهکارها و چالش ها با محوریت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران

برگزارکننده: دانشگاه امام علی (ع)

محورهای کنفرانس:
مهندسی معماری و امنیت
مهندسی شهرسازی و امنیت
منظر شهری پایدار و امنیت
راهکارهای طراحی جهت دستیابی به محیط­ های امن شهری
مباحث نظری، قوانین و بستر حقوقی در حوزه امنیت محیط­ های شهری
روش­ های مدیریت مشارکتی در تامین امنیت شهری
نگرش اسلام به موضوع پیشگیری از وقوع جرم در محیط­ های شهری
روش­ های تحقق امنیت در شهرهای ایرانی – اسلامی
جنسیت و فرهنگ در امنیت شهری
مدیریت و فناوری­ های نوین در ارتقاء امنیت شهری
روش­های سرمایه­ گذاری در حوزه امنیت شهری
امنیت شهری و توسعه گردشگری
آینده­ پژوهی وقوع جرم در محیط­ های شهری
توسعه پایدار و کاهش جرم در محیط‌های شهری
شهرهای مرزی و مسائل امنیتی و انتظامی
شهرهای مرزی و مسائل اجتماعی
شهرهای مرزی و مسائل اقتصادی
شهرهای مرزی و مسائل ژئوپولتیگی
شهرهای مرزی و کارکردهای بین المللی
اقتصاد، مدیریت و امنیت
جغرافیا، محیط زیست و امنیت
رسانه، ارتباطات و امنیت
مهندسی عمران و امنیت
محیط زیست و امنیت
گردشگری امنیت
جامعه شناسی و امنیت
مدیریت بحران

تاریخ های مهم:
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: ۲۹ اسفند ماه ۹۶
اعلام نتایج داوری مقالات: ۱۰ فروردین ماه ۹۷
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۵ فروردین ماه ۹۷
زمان برگزاری کنفرانس: ۵ اردیبهشت ماه ۹۷

دبیرخانه:
تهران، کارگز جنوبی، میدان حر، دانشگاه امام علی (ع)
تلفن: ۰۲۱۶۶۴۰۹۰۲۱  (زمان تماس: شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹ صبح الی ۱۷ بعداز ظهر)
ایمیل: info@icsp.ir
سایت مرتبط: icsp.ir
پوستر کنفرانس
منبع خبر: www.MemarNews.com

مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

 

share Memarnews content
Follow Memarnews

مطالب پیشنهادی :

۲۸ام آبان ۱۳۹۶ آپ موزیک

این مطلب از وب سایت آپ موزیک رپورتاژ گردید و صرفا جهت اطلاع شما از این آهنگ می باشد...

دانلود آهنگ معین زد ریسمون سیاه

و همینک از رسانه بزرگ آپ موزیک ، ترانه بسیار شنیدنی از خواننده معین زد بنام ریسمون سیاه همراه با تکست

شعر و آهنگسازی : معین زد / تنظیم کننده : سعید انصار

Download New Song By : Moein Z – Rismoone Siah With Text And Direct links In UpMusic

Moein Z Rismoone Siyah دانلود آهنگ معین زد ریسمون سیاه

متن آهنگ ریسمون سیاه معین زد

♪♪♫♫♪♪♯
امروز سرمو محکم زدم به دیوار
وقتی دیدم خالیه پاکت سیگار
تو که بی من خوشی ازم چی میخوای♪♪♫♫♪♪♯
بعد از دو سال اومدی داری چیکارم
منو خاطرات با هم خوبیم
تو هم نمیرفتی اگه آدم بودی
نه نه تو رو میخوامو نه هیچکس دیگه
مابقیشم مثل این روزا میگذره میره
با خیلی اومدی اما الکی بودی
جیب مادیاتی و اهن و پولی♪♪♫♫♪♪♯
نفستم حق نیس به دل نمیشینه
مرد دائم الخمرو یه پیک نمیگیره
تو هم ذاتت اینه عوض نمیشی که
ریسمون سیاهی سفید نمیشی
بسته برو تنهایی خوشکل تره
د برو دیگه چرا خشکت زده
تو این مدت با کیو کجا بودی
الانم برو د برو خوش بگذره♪♪♫♫♪♪♯
از تموم لحظه هات دورم
شک نکن دل بکن جونم
نه تو رو میخوام نه چتر و بارونم
من عاشقم اما هنوزم داغونم
از تموم لحظه هات دورم
شک نکن دل بکن جونم
نه تو رو میخوام نه چتر و بارونم
من عاشقم اما هنوزم داغونم♪♪♫♫♪♪♯
بعدرفتن تو ندیدی که چه آمد به سرم
سر به کجا خورد شکست قلب من از روز
ترک خورد شد و قصه ی هر روز من از کودیکم دور شد
خنده هایم الکیست قهقهه میزنم اما صدایش همه از دور خوشست
تو هم حال مرا داری و انگار تمام است همه چی
دوست دارم برگردی دوست دارم که تو هم برگردی
من پره عاشقیم من همه دغدقه ام دیدن لبخند تو بود
خنده ات شعر شدو خاطرت عشق نیا♪♪♫♫♪♪♯
خالی از شعر نکن باز نیا دور بمان
من دیروز همانم تو هم امروز همین کور بمان
قصه ی ما به درازا نکشد

♪♪♫♫♪♪♯

معین زد ریسمون سیاه

برای دانلود بر روی لینک روبرو کلیک کنید : دانلود آهنگ معین زد ریسمون سیاه

۲۸ام آبان ۱۳۹۶ آپ موزیک

این مطلب از وب سایت آپ موزیک رپورتاژ گردید و صرفا جهت اطلاع شما از این آهنگ می باشد...

دانلود آهنگ محسن چاوشی همخواب

موزیک بسیار زیبا محسن چاوشی همخواب تیتراژ سریال شهرزاد با دو کیفیت عالی 320 و 128 به همراه متن آهنگ

شعر : وحشی بافقی / آهنگسازی : محسن چاوشی

{ تکمیل آرشیو آپ موزیک }
Download New Song BY : Mohsen Chavoshi – Hamkhaab With Text And Direct Links In Upmusic.ir

mohsen chavoshi hamkhaab دانلود آهنگ محسن چاوشی همخواب

متن آهنگ همخواب محسن چاوشی

♪♪♫♫♪♪♯

همخواب رقیبانی و من تاب ندارم بی تابم و از غصه ی این خواب ندارم♫
دلتنگم و با هیچکسم میل سخن نیست کس در همه آفاق به دلتنگی من نیست♫
بسیار ستم کار و بسی عهد شکن هست اما به ستمکاری آن عهد شکن نیست♫
عهد شکن نیست♫
پیش تو بسی از همه کس خوارترم من زان روی که از جمله گرفتارترم من♫
روزی که نماند دگری بر سر کوی ات دانی که ز اغیار وفادار ترم من♫
بر بی کسی من نگر و چاره ی من کن زان کز همه کس بی کس و بی یارترم من♫
بی یارترم من بی یارترم من بی یارترم من♫
بی یارترم من بی یارترم من بی یارترم من♫

♪♪♫♫♪♪♯

محسن چاوشی همخواب

برای دانلود بر روی لینک روبرو کلیک کنید : دانلود آهنگ محسن چاوشی همخواب

۲۸ام آبان ۱۳۹۶ آپ موزیک

این مطلب از وب سایت آپ موزیک رپورتاژ گردید و صرفا جهت اطلاع شما از این آهنگ می باشد...

دانلود آهنگ محسن چاوشی قلاش

موزیک بسیار زیبا و جذاب محسن چاوشی قلاش با دو کیفیت 320 و 128 به همراه تکست آهنگ و با لینک مستقیم

شعر : مولانا / آهنگسازی : محسن چاوشی

{ تکمیل آرشیو آپ موزیک }
Download New Song BY : Mohsen Chavoshi – Ghalash With Text And Direct Links In Upmusic.ir

mohsen chavoshi ghalash دانلود آهنگ محسن چاوشی قلاش

متن آهنگ قلاش محسن چاوشی

♪♪♫♫♪♪♯

ای دل قلاش مکن فتنه و پرخاش مکن♫
شهره مکن فاش مکن بر سر بازار مرا♫
روز تویی روزه تویی حاصل دریوزه تویی♫
آب تویی کوزه تویی آب ده این بار مرا♫
قطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر تویی♫
قند تویی زهر تویی بیش میازار مرا♫
ای دل قلاش مکن فتنه و پرخاش مکن♫
شهره مکن فاش مکن بر سر بازار مرا♫
باغ سلام میکند سرو قیام میکند♫
رونق باغ میرسد چشم و چراغ میرسد♫
باغ سلام میکند سرو قیام میکند♫
رونق باغ میرسد چشم و چراغ میرسد♫

♪♪♫♫♪♪♯

محسن چاوشی قلاش

برای دانلود بر روی لینک روبرو کلیک کنید : دانلود آهنگ محسن چاوشی قلاش

۲۸ام آبان ۱۳۹۶ آپ موزیک

این مطلب از وب سایت آپ موزیک رپورتاژ گردید و صرفا جهت اطلاع شما از این آهنگ می باشد...

دانلود آهنگ سینا سرلک و محسن چاوشی افسار

موزیک بسیار زیبا و جذاب سینا سرلک و محسن چاوشی افسار با دو کیفیت 320 و 128 همراه با تکست آهنگ

شعر : استاد شهریار / آهنگسازی : محسن چاوشی

{ تکمیل آرشیو آپ موزیک }
Download New Song BY : Mohsen Chavoshi – Afsar With Text And Direct Links In Upmusic.ir

mohsen chavoshi ft sina sarlak afsar دانلود آهنگ سینا سرلک و محسن چاوشی افسار

متن آهنگ افسار سینا سرلک و محسن چاوشی

♪♪♫♫♪♪♯

گفته بودم بی تو میمیرم ولی اینبار نه گفته بودی عاشقم هستی ولی انگار نه♫
هرچه گویی دوستت دارم به جز تکرار نیست خو نمیگیرم به این تکرار طوطی وار نه♫
تا که پابندت شوم از خویش میرانی مرا دوست دارم همدمت باشم ولی سربار نه♫
قصد رفتن کرده ای تا باز هم گویم بمان بار دیگر میکنم خواهش ولی اصرار نه♫
گه مرا پس میزنی گه باز پیشم میکشی آنچه دستت داده ام نامش دل است افسار نه♫
دانلود آهنگ جدید محسن چاوشی و سینا سرلک افسار با لینک مستقیم♫
میروی اما خودت هم خوب میدانی عزیز میکنی گاهی فراموشم ولی انکار نه♫
سخت میگیری به من با این همه از دست تو میشوم دلگیر شاید نازنین بیزار نه♫
گه مرا پس میزنی گه باز پیشم میکشی آنچه دستت داده ام نامش دل است افسار نه♫

♪♪♫♫♪♪♯

سینا سرلک و محسن چاوشی افسار

برای دانلود بر روی لینک روبرو کلیک کنید : دانلود آهنگ سینا سرلک و محسن چاوشی افسار

۲۸ام آبان ۱۳۹۶ آپ موزیک

این مطلب از وب سایت آپ موزیک رپورتاژ گردید و صرفا جهت اطلاع شما از این آهنگ می باشد...

دانلود آهنگ محسن چاوشی دیوونه

موزیک بسیار زیبا محسن چاوشی دیوونه برای سریال شهرزاد با دو کیفیت عالی 320 و 128 به همراه تکست آهنگ

شعر : پدرام پاریزی / آهنگسازی : محسن چاوشی

{ تکمیل آرشیو آپ موزیک }
Download New Song BY : Mohsen Chavoshi – Divooneh With Text And Direct Links In Upmusic.ir

mohsen chavoshi dovooneh دانلود آهنگ محسن چاوشی دیوونه

متن آهنگ دیوونه محسن چاوشی

♪♪♫♫♪♪♯

دوست دارم نگات کنم♫
تا که بی حال بشم♫
تو ازم دل ببری منم اغفال بشم♫
دوست دارم برای تو با همه فرق کنم♫
خودمو توی چشات یه تنه غرق کنم♫
با تو باشم غم چیه با تو مرگم آسونه♫
آخه دیوونه میشم وقتی میگی دیوونه دیوونه دیوونه دیوونه♫
حال میده ناز کنی تا نوازشت کنم♫
بی خودی قهر کنی غرق خواهشت کنم♫
دل بدم به خنده هات سپر بلات بشم♫
الهی تصدقت، الهی فدات بشم♫
مگه میتونم تو رو با کسی عوض کنم♫
لعنتی صدام بزن، هی بگو تا حَظ کنم♫
دیوونه دیوونه دیوونه دیوونه♫
تو حصار بغلت زندگی به کامم♫
همه چیت مال منه سندش بنامم♫
وقتی میخندی برام خونه آفتابی میشه♫
گلدونا گل میکُنن، آسمون آبی میشه♫
گلای نسترنو بذار پشت پنجره♫
زُل بزن توی چشام تا دلم ضعف بره♫
دیوونه دیوونه دیوونه دیوونه♫

♪♪♫♫♪♪♯

محسن چاوشی دیوونه

برای دانلود بر روی لینک روبرو کلیک کنید : دانلود آهنگ محسن چاوشی دیوونه

۲۸ام آبان ۱۳۹۶ آپ موزیک

این مطلب از وب سایت آپ موزیک رپورتاژ گردید و صرفا جهت اطلاع شما از این آهنگ می باشد...

دانلود آهنگ معین زد درد عشق

و همینک از رسانه بزرگ آپ موزیک ، ترانه بسیار شنیدنی از خواننده معین زد بنام درد عشق همراه با تکست

شعر و آهنگسازی : معین زد / تنظیم کننده : سعید انصار

Download New Song BY : Moein Z – Darde Eshgh With Text On Upmusic

fg دانلود آهنگ معین زد درد عشق

متن آهنگ درد عشق معین زد

♪♪♫♫♪♪♯
صدای خنده هات هنوز توگوشمه
بی تو مهتاب هرشب تو همون کوچم هی هی♪♪♫♫♪♪♯
چقده سنگ شده دلت
بیا بگو که توهم تنگ شده دلت
بیا که جوونی مثه باد داره میره
بجوم برگرد اسمت ازیاد داره میره
بیا قبول گذشته هم به درک♪♪♫♫♪♪♯
دورات تموم شد پیش ماام بیا یه سر
اه ، درد عشقی کشیدم که مپرس احوالم
بودنت یک سالو ، رفتنت چن سال است
خوش به حالت اگر شادی تو
که اگر عشق دوباره به دلت جاری شد
خوش بحالت که مرا زود فراموش کردی♪♪♫♫♪♪♯
که پس ازدوریمان روزگارت سردنیست
من ترکیدم از بس که دو عاشق دیدم
من ترکیدمو با بغض گلو خندیدم
بعد تو این دل من با کسی همراه نشد
چندباری به سرش زد ولی انگار نشد
وو شکرش واسه من باقیه

♪♪♫♫♪♪♯ شعر و آهنگسازی : معین زد ♪♪♫♫♪♪♯
رفتی و این حالی که دادی به دلم عالیه
شاید اگر دائم بودی کنارم
شنیدی اینو من بهش (به عشق) دچارم
عاشق چنتا عکسی ام که دارم
ازت و فندک و لب و سیگارم
عاشق حلقه ای که تو بی پولی
خریدمو ،خودمونیم چقدر پیزوری بود نی ♪♪♫♫♪♪♯
بگو زندگی ادامه داره ، بذا بره بره پیه کارش
بگو زندگی ادامه داره ، به مو میرسه اما
نمیشه پاره ، هی من که تو رو میپرستیدم
حیف عجب دیدی  دستی دستی
درد داره نبودنتا
الان چند سالی هه که تو رو ندیدمتا
هی میخوام ♪♪♫♫♪♪♯
که شعر هام اجتماعی باشه
ولی کشش به سمت تو داره نت ها
من که از بچگی جین بوده تنم
لش بودم همش

♪♪♫♫♪♪♯ تنظیم کننده : سعید انصار ♪♪♫♫♪♪♯
دوس داشتم عروس کنمتوو
تنم تو کنی کت و
ولی دیدی که روزگار مشتی نی و
بعد من چند دست چرخیدی
قلم اصرار میکنع شعر ها اجتماعی باشه
قلم عشق ناخلف به اجتماع میشا ♪♪♫♫♪♪♯
بعد رفتنت دود شد سیگار اول
رفیقای نا باب منو بیچاره کردن
به خودم گفتم ببین کارت کجا رسیدش
یهو بغلی گف ببین پرش چه حالی میده

♪♪♫♫♪♪♯

معین زد درد عشق

برای دانلود بر روی لینک روبرو کلیک کنید : دانلود آهنگ معین زد درد عشق

۲۸ام آبان ۱۳۹۶ آپ موزیک

این مطلب از وب سایت آپ موزیک رپورتاژ گردید و صرفا جهت اطلاع شما از این آهنگ می باشد...

دانلود آهنگ جدید علیرضا طلیسچی تو فکر میکنی کی ای

سوپرایز امشب آپ موزیک ♫ ترانه بسیار زیبای تو فکر میکنی کی ای از علیرضا طلیسچی با متن و دو کیفیت 320 و 128

تنظیم کننده : حامد برادران

Download New Song By : Alireza Talischi – To Fekr Mikoni Kiee With Text And Direct links In UpMusic

…. پخش فردا ساعت 16 از رسانه آپ موزیک ….

….دموی آهنگ اضافه شد ….

546 دانلود آهنگ جدید علیرضا طلیسچی تو فکر میکنی کی ای

متن آهنگ تو فکر میکنی کی ای علیرضا طلیسچی

♪♪♫♫♪♪♯

تو بی معرفت شدی رفت میرفتی دلت نمی رفت

کل شهر شدن خاطرات تو بی رحم ♪♪♫♫♪♪♯

مگه کم بودم دیوونت چی بودش دیگه بهونت

پس الان واسه چی دارم میرم تو فکر میکنی کی ای

که ول میکنی میری نه روزی که من بهت دل دادم

چی تو خودت دیدی نه تو چی خودت دیدی♪♪♫♫♪♪♯

که فکر کردی من کمم من این قلبو دادم از دست که هیچوقت

پیش تو نرم تو بی معرفت شدی رفت

♪♪♫♫♪♪♯

… بزودی …

علیرضا طلیسچی تو فکر میکنی کی ای

برای دانلود بر روی لینک روبرو کلیک کنید : دانلود آهنگ جدید علیرضا طلیسچی تو فکر میکنی کی ای

۲۸ام آبان ۱۳۹۶ صنایع

دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت

‘, layer: ‘

‘}
];

برگزارکننده: دانشگاه صنعتی شریف

محورهای کنفرانس:

• سازه:
سازه‌‌های بتنی – سازه‌‌های فولادی- سازه های بنایی- سازه های چوبی- مهندسی پل- مهندسی سد- مکانیک جامدات صنعتی سازی سازه ها- تحلیل، طراحی و اجرای سیستم های نوین سازه ای و روشهای نوین بهسازی و مقاوم سازی سازه ها – فناوری ها و مصالح نوین سازگار با محیط زیست – طراحی و اجرای سازه های ویژه – روش‌های عددی در مهندسی سازه – مواد‏، مصالح و تکنولوژی بتن – آسیب پذیری سازه ها – سبک سازی و سیستم های سازه ای متعارف – سازه و مکانیک کاربردی – سازه های بلند – پدافند غیر عامل در سازه ها – نقش مصالح با دوام و مقاوم در سازه – مهندسی سازه و شهرسازی – مهندسی سازه و معماری – مهندسی سازه و محیط زیست – مهندسی سازه و مصرف انرژی

• مدیریت ساخت:
روش‌های نوین ساخت- مدیریت پروژه – مهندسی ارزش- منابع انسانی- مطالعات سازمانی- آموزش و دانش- محیط زیست- توسعه پایدار- ماشین آلات- ساختمان و مسکن- کیفیت- ایمنی و بهداشت- مدیریت تعمیر و نگهداری- مدیریت ریسک- پیمان و قرارداد- محاسبه و مدل سازی- تجزیه و تحلیل هزینه ها- روش ساخت و تکنولوژی بتن

• مهندسی زلزله
• مهندسی سازه‌های هیدرولیکی و دریایی

تاریخ های مهم:
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: ۳۰ دی ماه ۹۶
اعلام نتایج داوری مقالات: ۲۰ بهمن ماه ۹۶
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۰ اسفند ماه ۹۶
زمان برگزاری کنفرانس: ۱۹ الی ۲۰ اسفند ماه ۹۶
محل برگزاری: تهران، دانشگاه صنعتی شریف

دبیرخانه:
تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، طبقه پنجم، دفتر قطب علمی مهندسی سازه و زلزله
تلفن: ۶۶۱۶۴۲۲۲-۰۲۱
ایمیل: secm@sharif.ir
سایت مرتبط: sharifsecm.com
پوستر کنفرانس
منبع خبر: www.MemarNews.com

مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

share Memarnews content
Follow Memarnews

مطالب پیشنهادی :