کاغذ کنان
۲ام فروردین ۱۳۹۷ صنایع

مراکز اقامتی به عنوان یکی از تأثیرگذارترین بخش های صنعت جهانگردی همواره به عنوان ابزاری کار آمد درجهت توسعه وارتقاء گردشگری یک کشور ودرمقیاسی کوچکتر یک شهر محسوب می شوند.استان مازندران باتوجه به دارا بودن جاذبه های طبیعی و فرهنگی قابل توجه، پیوسته مورد توجه گردشگران بوده که در این میان شهرستان رامسر با داشتن پتانسیل های گردشگری متعدد در کانون توجه گردشگران داخلی وخارجی قرار دارد . این تحقیق با استفاده ازروش توصیفی-تحلیلی و استفاده ازمنابع کتابخانه ای وبازدیدمیدانی و همچنین بهره گیری ازابزارپرسشنامه ، جدول، نمودار، نقشه،بانکهای اطلاعاتی ومصاحبه داده های مختلف را جمع آوری نموده وسپس به صورت کمی وکیفی مورد تحلیل قرار داده است.نتایج حاصل از تحقیقات نشان می دهدکه شهرستان رامسر در مجموع دارای ۲۱ واحد اقامتی فعال تحت عنوان هتل،متل وهتل آپارتمان بوده که روی هم رفته ظرفیتی معادل۲۸۴۶تخت رادر یک شبانه روز دارا می باشند.

از این تعدادمرکزاقامتی۴واحد درمجاورت بادریا،۱۲واحددرمناطق شهری،۳مورد دربیرون شهرو۲واحد اقامتی هم درییلاقات رامسرقراردارند. اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه ها نیز گویای این موضوع می باشند که اکثر پاسخ دهندگان سهم خانه های اجاره ای رادر کاهش میزان مراجعه به هتل ها وسایر مراکز اقامتی زیاد دانسته و۹۱درصد، این خانه هارا دارای بیشترین سهم از گردشگران وارد شده به رامسر قلمداد کرده اند ، همچنین ۳۳درصد از پاسخ دهندگان به پرسشنامه،توسعه مراکز اقامتی رادر مناطق ساحلی،۲۹ درصد درمناطق جنگلی،۲۱درصد درمناطق شهری و۱۷درصد درمناطق روستایی مناسب دانسته اند.

واژگان کلیدی؛تحلیل جغرافیایی،مراکزاقامتی،گردشگری، برنامه ریزی،شهرستان رامسر

چکیده ۱

مقدمه ۲

فصل اول: کلیات تحقیق

۱ـ۱ بیان مسأله  ۴

۱ـ۲ سؤالات تحقیق   ۵

۱ـ۳ فرضیه­های تحقیق    ۵

۱ـ۴ ضرورت و اهمیت تحقیق    ۵

۱ـ۵ انگیزه تحقیق    ۶

۱ـ۶ اهداف تحقیق   ۶

۱ـ۷ محدوده مورد مطالعه    ۶

۱ـ۸ روش تحقیق    ۶

۱ـ۹ سازماندهی تحقیق   ۷

۱ـ۱۰ جامعه آماری    ۷

۱-۱۱ پیشینه تحقیق (ادبیات تحقیق)  ۷

۱ـ۱۲ بهره وران تحقیق   ۱۰

۱ـ۱۳ موانع و محدودیت­ها    ۱۰

۱ـ۱۴ مفاهیم و واژه­های اصلی تحقیق  ۱۰

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

۲ـ۱ مقدمه  ۱۳

۲ـ۲ تاریخچه مراکز اقامتی در ایران و جهان  ۱۳

۲ـ۳طبقه بندی واحدهای اقامتی   ۱۴

۲ـ۴ انواع تأسیسات اقامتی  ۱۵

۲ـ۴ـ۱ هتل  ۱۵

۲ـ۴ـ۱ـ۱ انواع هتل  ۱۵

۲ـ۴ـ۱ـ۲ هتل آپارتمان  ۱۶

۲ـ۴ـ۱ـ۳ هتل های فرودگاهی  ۱۶

۲ـ۴ـ۱ـ۴ هتل­های بیرون شهری  ۱۶

۲ـ۴ـ۲ اتاق و صبحانه  ۱۶

۲ـ۴ـ۳ متل  ۱۶

۲ـ۴ـ۴ مسافرخانه  ۱۷

۲ـ۴ـ۵ زائرسرا   ۱۷

۲ـ۴ـ۶ اتاق و خانه­های اجاره­ای  ۱۷

۲ـ۴ـ۷ پلاژ  ۱۷

۲ـ۴ـ۸ مجموعه­های مشارکتی زمانی  ۱۷

۲ـ۴ـ۹ کاروان  ۱۸

۲ـ۴ـ۱۰ مراکز تفریحی  ۱۸

۲ـ۴ـ۱۱ خانه­های روستایی  ۱۸

۲ـ۴ـ۱۲ کمپینگ  ۱۸

۲ـ۴ـ۱۳ واحدهای اقامتی سازمانی  ۱۹

۲ـ۵ تعریف برنامه­ریزی  ۱۹

۲ـ۶ سابقه برنامه ریزی  ۱۹

۲ـ۷ ماهیت برنامه ریزی  ۲۰

۲ـ۸ اجزاء برنامه ریزی  ۲۰

۲ـ۹ برنامه ریزی اوقات فراغت  ۲۱

۲ـ۱۰ برنامه­ریزی گردشگری  ۲۱

۲ـ۱۱ اهمیت برنامه­ریزی جهانگری  ۲۱

۲ـ۱۲ انواع برنامه ریزی جهانگری  ۲۲

۲ـ۱۳ انواع برنامه­ریزی بخش عمومی  ۲۲

۲ـ۱۳ـ۱ برنامه­ریزی ملی  ۲۲

۲ـ۱۳ـ۲ برنامه­ریزی محلی  ۲۳

۲ـ۱۵ تاریخچه گردشگری  ۲۳

۲ـ۱۵ـ۱ عهد باستان  ۲۳

۲ـ۱۵ـ۲ قرون وسطی  ۲۴

۲ـ۱۵ـ۳ رنسانس  ۲۵

۲ـ۱۵ـ۴ انقلاب صنعتی  ۲۵

۲ـ۱۵ـ۵ جهانگردی نوین  ۲۶

۲ـ۱۶ سابقه گردشگری درایران  ۲۶

۲ـ۱۷ ایجاد تشکیلات توریستی درایران  ۲۷

۲ـ۱۸ تعاریف جهانگردی  ۲۸

۲ـ۱۹ گونه­شناسی گردشگری  ۲۸

۲ـ۱۹ـ۱ گردشگری قومی  ۲۸

۲ـ۱۹ـ۲ گردشگری هنری  ۲۸

۲ـ۱۹ـ۳ گردشگری تاریخی  ۲۸

۲ـ۱۹ـ۴ گردشگری طبیعت گرا  ۲۸

۲ـ۱۹ـ۵ گردشگری تفریحی  ۲۸

۲ـ۱۹ـ۶ گردشگری کاری  ۲۸

۲ـ۲۰ انواع گردشگری ۲۸

۲ـ۲۰ـ۱ انواع گردشگری از نظر مکان و مقصد  ۲۸

۲ـ۲۰ـ۲ انواع گردشگری از نظر موضوع  ۲۹

۲ـ۲۰ـ۲ـ۱ گردشگری دریایی  ۳۰

۲ـ۲۰ـ۲ـ۲ گردشگری فرهنگی  ۳۲

۲ـ۲۰ـ۲ـ۳ گردشگری بهداشتی (سلامت و معالجه ۳۳

۲ـ۲۰ـ۲ـ۴ گردشگری زیست محیطی  ۳۴

۲ـ۲۰ـ۲ـ۵ گردشگری کشاورزی  ۳۴

۲ـ۲۰ـ۲ـ۶ گردشگری تجاری  ۳۵

۲ـ۲۰ـ۲ـ۷ گردشگری الکترونیک  ۳۶

۲ـ۲۱ رئالیسم  ۳۹

۲-۲۱-۱-۱- تعریف رئالیسم  ۳۹

۲-۲۱-۱-۲ -اصول فلسفه رئالیسم  ۳۹

۲-۲۱-۱-۳- فرهنگنامه شریعتی و رئالیسم  ۳۹

۲ـ۲۱ـ۲ پسامدرن و گردشگری  ۴۰

۲ـ۲۱ـ۲ـ۱ پیشینه پسامدرنیته  ۴۰

۲ـ۲۱ـ۲ـ۲ پسامدرنتیه  ۴۰

۲ـ۲۱ـ۲ـ۳ گردشگری پسامدرن  ۴۰

 

فصل سوم: وضعیت جغرافیایی

۳-۱- ویژگیهای طبیعی رامسر  ۴۳

۳-۱-۱-موقعیت جغرافیایی رامسر  ۴۳

۳-۱-۲-اقلیم  ۴۵

۳-۱-۲-۱-بارندگی   ۴۵

۳-۱-۲-۲-دما  ۴۶

۳-۱-۲-۳-بررسی مشخصات باد  ۴۷

۳-۱-۳-زمین شناسی ۴۸

۳-۱-۳-۱-گسل البرز  ۴۹

۳-۱-۳-۲-خاک منطقه مورد مطالعه   ۴۹

۳-۱-۴-پوشش گیاهی  ۴۹

۳-۱-۵-کوههای رامسر   ۵۰

۳-۱-۶-رودهای رامسر  ۵۰

۳-۲-ویژگیهای انسانی  ۵۰

۳-۲-۱-مذهب  ۵۰

۳-۲-۲-زبان  ۵۰

۳-۲-۳-اشتغال   ۵۱

۳-۲-۴-۱-تعداد جمعیت  ۵۱

۳-۲-۴-۲-ساخت جنسی جمعیت شهری

۳-۲-۴-۳-تعداد خانوار در شهرستان رامسر  ۵۲

۳-۲-۴-۴-ساخت جنسی جمعیت روستایی  ۵۳

فصل چهارم: یافته های تحقیق

۴-۱- روند شکل گیری مراکز اقامتی در شهرستان رامسر  ۵۶

۴-۲- یافته های توصیفی تحقیق   ۶۲

۴-۳ – خانه های اجاره ای ۶۳

۴-۴ – تحلیل داده های استخراج شده از پرسشنامه ۶۶

۴-۴- ۱- جنسیت  ۶۶

۴-۴-۲- سن ۶۷

۴-۴-۳ –  میزان تحصیلات ۶۸

۴-۴-۴ – شغل  ۶۹

۴-۴-۵- محل زندگی   ۷۰

۴-۴- ۶ – علت گردشگر پذیری بالای شهر رامسر ۷۱

۴-۴-۷ – سهولت دسترسی ۷۲

۴-۴-۸- توسعه مراکز اقامتی ۷۳

۴-۴-۹- کیفیت مراکز اقامتی و نقش آن در گردشگری ۷۴

۴-۴-۱۰- مشکل عمده گردشگری رامسر  ۷۵

۴-۴-۱۱- تاثیر مکان مناسب یک مرکز اقامتی در جذب گردشگر ۷۶

۴-۴-۱۲- میزان توجه به کیفیت خدمات در مراکز اقامتی   ۷۸

۴-۴-۱۳- مسافرین ورودی به رامسر  ۷۸

۴-۴-۱۴-تاثیر خانه های اجاره ای در کاهش میزان مراجعه به هتلها و سایر مراکز  ۷۹

۴-۴-۱۵- ضعف عمده و اساسی مراکز اقامتی شهر رامسر  ۸۰

۴-۴-۱۶- سهم مراکز اقامتی از گردشگران ورودی به رامسر  ۸۱

۴-۴-۱۷- سطح کیفی خدمات مراکز اقامتی  ۸۲

۴-۴-۱۸- افزایش ظرفیت مراکز اقامتی  ۸۳

۴-۴-۱۹-جلوگیری از روند رو به کاهش میزان گردشگر ورودی به شهر رامسر  ۸۴

۴-۴-۲۰- رفع مشکل گردشگری فصلی  ۸۵

فصل پنجم: نتیجه گیری ،  ارزیابی فرضیه ها و ارائه راهکارها و پیشنهادها

۵-۱-نتیجه گیری ۸۷

۵-۲-ارزیابی فرضیات   ۹۰

۵-۳-ارائه راهکارها و پیشنهاد ها     ۹۱

منابع   ۹۲

پیوست ۹۵

۲ام فروردین ۱۳۹۷ آپ موزیک

این مطلب از وبسایت آپ موزیک ریپوتاژ گردیده و فقط و فقط جهت اطلاع رسانی منتشر شده است.

دانلود آهنگ رستاک حلاج و کامران تفتی عید

هم اکنون رسانه آپ موزیک برای شما کاربران ترانه بسیار شاد عید با صدای رستاک حلاج و کامران تفتی را آماده کرده است

شعر : حسین غیاثی / آهنگسازی : رستاک حلاج / تنظیم کننده : آبان حبیبی

Download New Song BY : Rastaak | Eyd With Text And Direct Links In UpMusic

Rastaak Kamran Tafti Eyd دانلود آهنگ رستاک حلاج و کامران تفتی عید

متن آهنگ عید رستاک حلاج و کامران تفتی

♪♪♫♫♪♪♯

عید شوق دلای کوچیکه عید تهران بی ترافیکه
عید برق چشاته وقتی که حال و روز شبام تاریکه
♪♪♫♫♪♪♯ عید شب پرسه تو خیابونه عید آواز زیر بارونه ♪♪♫♫♪♪♯
عید خواب خوش زمستونه عید لبخند هر دوتامونه
ساعتم راس سال تحویله همه چی غیر عشق تعطیله
♪♪شعر : حسین غیاثی♪♪
هر کجا که دلت بخواد میریم بعد سین سلام اولین صبح
♪♪♫♫♪♪♯ بعد جیک جیک مست گنجیشکا سیب میگیمو عکس میگیریم ♪♪♫♫♪♪♯
روشنی شبای خاموشی عشق آروم بی فراموشی
سال رنگین کمون امسالم وقتی رنگای شاد میپوشی
UpMusicTag دانلود آهنگ رستاک حلاج و کامران تفتی عید
چقده با تو خوبه حال هوا چقده واقعیه این رویا
وقتی ماهی تنگ دلتنگو اول سال میبریم دریا
♪♪♫♫♪♪♯ من سکوت صداتو دوست دارم چشم بسته نگاتو دوست دارم ♪♪♫♫♪♪♯
بی هوا دل ببر که قبل سفر چمدون بستناتو دوست دارم
عید شوق دلای کوچیکه عید تهران بی ترافیکه
♪♪آهنگسازی : رستاک حلاج♪♪
عید برق چشاته وقتی که حال و روز شبام تاریکه
عید شب پرسه تو خیابونه عید آواز زیر بارونه
♪♪♫♫♪♪♯ عید خواب خوش زمستونه عید لبخند هر دوتامونه  ♪♪♫♫♪♪♯
ساعتم راس سال تحویله همه چی غیر عشق تعطیله
هر کجا که دلت بخواد میریم بعد سین سلام اولین صبح
بعد جیک جیک مست گنجیشکا سیب میگیمو عکس میگیریم
♪♪♫♫♪♪♯

رستاک حلاج و کامران تفتی عید

منبع : دانلود آهنگ رستاک حلاج و کامران تفتی عید

۲ام فروردین ۱۳۹۷ صنایع

‘}
];

انتشار کتاب «تکنولوژی و معماری بومی»

تألیف و تدوین:
– دکتر اسماعیل ضرغامی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
– سیده اشرف سادات
ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶
تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه
تعداد صفحه: ۲۴۰
قیمت: ۱۸۰۰۰۰ ریال

مقدمه کتاب:
معماری بومی نوعی از معماری است که براساس نیازهای محلی، مصالح در دسترس، سنت ها، ارزش ها و باورهای مردم بومی و توسط خود آنها ساخته شده است. معماری بومی در طول زمان با بازتاب زمینه های زیست محیطی، فرهنگی، تکنولوژیکی، اقتصادی و تاریخی اش تکامل یافته است. سازندگان این معماری مردم بومی هر منطقه بوده اند، بنابراین بیشتر از هرکس دیگری به شرایط اقلیمی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محیط خود واقف بوده اند. با پیشرفت تکنولوژی و جایگزین شدن ماشین ها، این دیگر خود مردم نبودند که بناهایشان را می ساختند، پس خیلی از مسائل که در معماری بومی اهمیت داشت در معماری دوره مدرن نادیده گرفته شد. تمام اشکال معماری بومی برای رفع نیازهای مردم، انطباق با ارزش ها و روش زندگی مردم که فرهنگ تولید کننده ی آنهاست، ساخته شده اند.

تکنولوژی موجب شده، که تفاوت های فرهنگی، اقلیمی، بومی محیط کمرنگ تر شده و حتی در مواردی از بین برود. بناها در نقاط مختلف کشورها شبیه هم اجراء گردند و آنچنان تفاوتی با هم نداشته باشند. این موضوع، موجب تقلیل کیفیت فضاها گشته و باعث شده هویت فضاها کمرنگ تر گردد، و یا از بین برود. خانه بلافصل ترین فضای مرتبط با انسان است که به طور روزمره بر انسان تاثیر گذاشته و از آن تأثیر می پذیرد و توجه به کیفیت آن نیز می بایست همواره مد نظر قرار داشته باشد.

با دقت در مسکن سنتی ایرانی که براساس تکنولوژی بومی شکل گرفته است به این موضوع پی می بریم که می توان با استفاده از تکنولوژی بومی در تمام نقاط خانه، حال و هوا و کیفیت های متفاوتی را بسته به کاربرد آن فضا به وجود آورد. بنابراین با رجوع به تکنیک ها و روش های ساخت که با توجه به جزئیات، مصالح و همچنین هم نشینی آنها و ترکیب مناسب اجزاء به دست می آید می توان به سمت کیفیت مطلوب در معماری معاصر پیش رفت.

چنانچه تکنولوژی وارداتی بدون ملاحظات فرهنگی و بومی در مورد معماری خانه سازی عمل کند، نتیجه آن همانطور که اشاره شد به بی هویتی و آشوب منجر خواهد شد. لذا برای ورود تکنولوژی به معماری هر بوم بایستی تحت ملاحظات و با هماهنگی ها و معیارهائی پیش بینی گردد. با توجه به آنکه تکنولوژی یکی از ضروریات زندگی امروز و دنیای متمدن و پیشرفته است و سبب کیفیت دهی درصدد آن است با شناخت معماری بومی که فرهنگ، اقلیم، تکنولوژی نهفته در خود را با بهره گیری از تکنولوژیهای پیشرفته دنیا، خود را به روز کرده و سطح خدمات و توانایی و زیبایی و تاثیرات اش را ارتقاء دهد. به موازات آن در جهت ارائه راهکارهایی به منظور طراحی فضایی با کیفیت و هویت تلاش کند. همچنین آغازگر نگاهی محترمانه و با اصالت به معماری بومی باشد. که تسری این امر در طراحی های توسعه روستایی، حوزه آموزش معماری، همچنین محیط های مختلف از جمله: فضاهای آموزشی، اداری، مسکونی برای پیشبرد معماری بومی و اعتلاء فرهنگ های ساخت وساز بومی بسیار مؤثر خواهد بود.
اسماعیل ضرغامی
سیده اشرف سادات

• فهرست مطالب کتاب:

فصل اول: بوم شناسی
-۱-۱ مقدمه
-۲-۱ پیشینه بوم شناختی
-۳-۱ مبانی بوم شناسی
-۱-۳-۱ تعریف بوم
-۲-۳-۱ تمدن بومی
-۳-۳-۱ اهمیت دانش بومی
-۴-۳-۱ بومی گرایی و هویت بومی
-۴-۱ معماری بومی
-۱-۴-۱ ارزش ها در معماری بومی
-۲-۴-۱ تمایز معماری بومی و سنتی
-۳-۴-۱ رویکردهای معماری بومی
-۴-۴-۱ عوامل مؤثر در شکل گیری معماری بومی
-۵-۴-۱ ویژگی های معماری بومی
-۶-۴-۱ جوهره معماری بومی
-۱-۴-۱ ویژگی های معماری بومی
-۸-۴-۱ ارزش شناسی معماری بومی در عملکرد
-۵-۱ ضرورت توجه به بوم گرایی در معماری معاصر
-۱-۵-۱ بومی گرایی در قرن ۲۱
-۲-۵-۱ بومی گرایی در برابر مدرنیته ی جهانی
-۳-۵-۱ بومی گرایی در تقابل با جهانی شدن
-۴-۵-۱ مدرنیته و دیدگاه جدید به بوم
-۶-۱ معماری بومی در ایران
-۱-۱ ضرورت ایجاد فضاهای مسکونی بومگرا
-۸-۱ هویت
-۲-۱ هویت و معماری بومی
-۱-۲-۱ چگونگی تحقق هویت اسلامی در اثر معماری
-۱۵-۱ جمع بندی

فصل دوم: فرهنگ و بوم
-۱-۲ مقدمه
-۲-۲ فرهنگ
-۳-۲ تاثیر فرهنگ بر معماری بومی
-۴-۲ رابطه معماری بومی و فرهنگ
-۵-۲ پاسخگویی معماری بومی در سایه فرهنگ
-۶-۲ عدم استمرار تاریخی و ایجاد گسستگی فرهنگی در معماری بومی
-۱-۶-۲ زمینه های تاریخی و سیاسی
-۲-۶-۲ شرایط حرفه ای معماران
-۳-۶-۲ تحولات اجتماعی
-۴-۶-۲ تکنولوژی و تأثیر آن در توسعه شهرها
-۱-۲ توجه به الگوهای فرهنگی هر منطقه
-۸-۲ چالش های انقطاع فرهنگ در معماری معاصر
-۲-۲ جمع بندی

فصل سوم: تکنولوژی بومی
-۱-۳ مقدمه
-۲-۳ تکنولوژی چیست؟
-۳-۳ واژه شناسی تکنولوژی
-۴-۳ مؤلفه های تکنولوژی
-۵-۳ جایگاه تکنولوژی در معماری
-۶-۳ تکنولوژی و معماری
-۱-۶-۳ تاثیر تکنولوژی بر فضاهای بومی
-۲-۶-۳ معماری بومی و ارتباط آن با سبزینگی
-۳-۶-۳ تأثیر تکنولوژی بر طبیعت
-۴-۶-۳ تاثیرات تکنولوژی بر فرم های معماری بومی
-۵-۶-۳ تأثیر تکنولوژی و دگرگونی مصالح نوین در فضاهای معماری
-۶-۶-۳ تأثیر تکنولوژی بر معماری ایران
-۱-۶-۳ تأثیر تکنولوژی در معماری معاصر
-۷-۳ تکنولوژی و بوم
-۱-۷-۳ تکنولوژی و معماری بومی
-۲-۷-۳ پتانسیل های تکنولوِژی بومی
-۸-۳ جایگاه تکنولوژی در ساختمان
-۱-۸-۳ حوزه اقتصادی تکنولوژی
-۲-۸-۳ حوزه زیست- محیطی تکنولوژی
-۳-۸-۳ حوزه اجتماعی- فرهنگی تکنولوژی
-۴-۸-۳ حوزه کیفی تکنولوژی
-۲-۳ جایگاه تکنولوژی بومی در توسعه پایدار شهری
-۱۵-۳ جمع بندی

فصل چهارم: اقلیم و معماری پایدار
-۱-۴ مقدمه
-۲-۴ اقلیم
-۳-۴ طراحی اقلیمی
-۴-۴ بومی گرایی و گامی به سوی پایداری
-۵-۴ پایداری
-۶-۴ معماری پایدار
-۱-۶-۴ معماری پایدار یک ویژگی زمینه ای (بومی) است
-۱-۴ آماده سازی بستر پایداری
-۸-۴ رد یا پذیرفتن پایداری از راه های سنتی (مربوط به گذشته)
-۲-۴ رویکرد پایداری در اصول معماری بومی ایران
-۱-۲-۴ نگاه مقدس به طبیعت
-۲-۲-۴ مراحل طراحی و طراحی انسانی
-۳-۲-۴ پایایی بنا
-۱۵-۴ خانه ایرانی مصداق معماری پایدار
-۱-۱۵-۴ معرفی ارزش های تکرار پذیر
-۱۱-۴ فواید استفاده از کاربرد اصول معماری بومی ایرانی در راستای رویکرد معماری پایدار
-۱۲-۴ رازهای پایداری معماری بومی
-۱۳-۴ جمع بندی

فصل پنجم: بررسی و تحلیل مصادیق بومگرا
-۱-۵ راسم بدران و آثار
-۱-۱-۵ معماری راسم بدران
-۲-۱-۵ تاثیرات سنت در آثار بدران به عنوان احیاکننده معماری اسلامی مدرن( آثار او در دهه ۱۵ و بعد آن)
-۳-۱-۵ تاثیرات رویکرد جهانی شدن در آثار بدران
-۴-۱-۵ رویکرد جهانی راسم بدران به طراحی و ویژگی های آن
-۵-۱-۵ مجموعه مسکونی کارکنان کارخانه سیمان در امان، اردن
-۲-۵ حسن فتحی
-۱-۲-۵ تفکرات و دیدگاه ها
-۲-۲-۵ اصول معماری حسن فتحی
-۳-۵ کامران دیبا
-۱-۳-۵ موزه هنرهای معاصر
-۲-۳-۵ شهرک شوشتر نو
-۴-۵ بررسی موردی سه نمونه خانه رسولیان و خانه لاری ها و خانه آیت اللهی در یزد
-۱-۴-۵ بررسی خانه رسولیان در یزد
-۲-۴-۵ بررسی خانه لاری ها در یزد
-۳-۴-۵ بررسی خانه آیت اللهی در یزد
۵ جمع بندی
سخن آخر

دریافت تصویر جلد
منبع خبر: www.MemarNews.com

مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

 

share Memarnews content
Follow Memarnews

۲ام فروردین ۱۳۹۷ آپ موزیک

این مطلب از وبسایت آپ موزیک ریپوتاژ گردیده و فقط و فقط جهت اطلاع رسانی منتشر شده است.

دانلود آهنگ ایمان قیاسی قاب عکس خالی

همین حالا دانلود کنید آهنگ جدید ایمان قیاسی بنام قاب عکس خالی با متن و دو کیفیت 320 و 128

شعر : مهدی ایوبی / آهنگسازی : میلاد بابایی / تنظیم کننده : امیر ارشیا

Exclusive Song: Iman Ghiasi – “Ghabe Aske Khali” With Text And Direct Links In UpMusic

Iman Ghiasi Ghabe Aske Khali دانلود آهنگ ایمان قیاسی قاب عکس خالی

متن آهنگ قاب عکس خالی ایمان قیاسی

♪♪♫♫♪♪♯

من از دنیا دلم پر بود برام از عاشقی گفتی جهان از چشم من افتاد تو از چشمم نمیوفتی
♪♪♫♫♪♪♯کنارم بودی و عکست رو دیوار اتاقم بود شب و روزم شبیه هم نگاهت چلچراغم بود ♪♪♫♫♪♪♯
♪♪♫♫♪♪♯تو از این خونه رفتی که درو دیوار دلگیره یکی تو گریه گم میشه یکی از غصه میمیره ♪♪♫♫♪♪♯
تو از این خونه رفتی که صدام انقدر غم انگیزه رو تقویمم حسابی نیست تموم سال پاییزه
UpMusicTag دانلود آهنگ ایمان قیاسی قاب عکس خالی
♪♪♫♫♪♪♯ کنارم نیستی و عکست رو دیوار اتاقم هست تو رفتی از همین کوچه باید پنجره هارو بست ♪♪♫♫♪♪♯
درست از وقتی دل کندی به تنهایی گرفتارم هنوزم خنده هامونو به عکسامون بدهکارم
تو از این خونه رفتی که درو دیوار دلگیره یکی تو گریه گم میشه یکی از غصه میمیره
تو از این خونه رفتی که صدام انقدر غم انگیزه رو تقویمم حسابی نیست تموم سال پاییزه
♪♪♫♫♪♪♯

ایمان قیاسی قاب عکس خالی

منبع : دانلود آهنگ ایمان قیاسی قاب عکس خالی

۲ام فروردین ۱۳۹۷ صنایع

مسکن همواره به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین نیازهای بشر مطرح شده است. اما هنوز در سطح جهان بسیاری از مردم بویژه اقشار کم‌درآمد از برآورده نمودن این نیاز اصلی ناتوان هستند، بنابراین از نظر اقتصاددانان تامین مسکن اقشار کم‌درآمد از مصادیق شکست بازار محسوب شده و مداخله دولت را می‌طلبد. در ایران نیز تامین مسکن اقشار کم‌درآمد در مواد مختلف قانونی یکی از مهم‌ترین وظایف دولت شناخته شده است.

در این راستا دولت با اتخاذ سیاست‌هایی در قالب برنامه‌های پنج ساله توسعه اقتصادی-اجتماعی در جهت تامین مسکن اقشار کم‌درآمد گام برداشته است. در راستای بررسی اثربخشی سیاست‌های اتخاذ شده، بویژه در دهه هشتاد، پایان‌نامه حاضر به بررسی چارچوب شکل‌گیری سیاست‌های مسکن کم‌‌درآمدها در برنامه‌های سوم و چهارم، تغییرات قیمت عوامل تولید در طول این دو برنامه و اهداف کلی سیاست‌های تامین مسکن کم‌درآمدها و نهایتا میزان اثربخشی این سیاست‌ها در تامین مسکن کم‌درآمدها با مطالعه تغییرات شاخص‌های مسکن برای این قشر از جامعه پرداخته است. در این راستا بعد از جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز از منابع معتبر ملی، با استفاده از روش تحیلی- توصیفی و تحلیل قیاسی ابتدا به توصیف داده‌ها پرداخته و نهایتا آن‌ها را با هم مقایسه نموده‌ایم.

نتایج حاکی از آن است که برنامه‌های تامین مسکن کم‌درآمدها در طول مدت مورد بررسی، در راستای برطرف نمودن مشکلات و مسائل زمینه‌ای شکل ‌گرفته‌اند، همچنین اوج قیمت عوامل تولید در سال‌های پایانی برنامه چهارم بوده است. از طرفی اگرچه سیاست انبوه‌سازی مسکن و مسکن استیجاری در برنامه سوم در دسترسی به اهداف کلی خود موفق بوده‌اند، اما قادر به بهبود شاخص‌های مسکن برای کم‌درآمدها نبوده‌اند در حالی‌که سیاست مسکن مهر در برنامه چهارم نه‌تنها در دست‌یابی به هدف کلی خود موفق نبود، بلکه شاخص‌های مسکن کم‌درآمدها را نیز نسبت به دوره پیشین وخیم‌تر نموده است.

فصل اول: مقدمه. ۱

۱-۱- طرح مسئله و ضرورت تحقیق.. ۳

۱-۲- اهداف تحقیق.. ۵

۱-۳- سؤالات تحقیق.. ۵

۱-۴- پیشینه تحقیق.. ۵

۱-۵- فرضیه تحقیق.. ۱۴

۱-۶- روش تحقیق.. ۱۴

۱-۷- مراحل تحقیق.. ۱۵

۱-۸- روش و ابزار گردآوری اطلاعات… ۱۶

۱-۹- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… ۱۶

فصل دوم: مبانی نظری.. ۱۷

۲-۱- ترمینولوژی.. ۱۸

۲-۱-۱-  مقایسه تطبیقی.. ۱۸

۲-۱-۲-  شکست بازار در تامین مسکن.. ۱۸

۲-۱-۳-  اثربخشی.. ۱۹

۲-۱-۴-  مسکن.. ۱۹

۲-۱-۵-  فقر  ۲۰

۲-۱-۶-  گروه هدف… ۲۱

۲-۱-۶-۱-نظریه‌های اقتصادی- اجتماعی با تاکید بر هدف‌گرایی در برنامه‌ریزی مسکن. ۲۲

۲-۱-۷-  ضریب جینی.. ۲۴

۲-۱-۷-۱-درآمد مصرفی. ۲۵

۲-۱-۸-  فقر درآمدی.. ۲۵

۲-۱-۸-۱-جایگاه مسکن در سنجش فقر. ۲۵

۲-۱-۸-۲- فقر مسکن. ۲۶

۲-۱-۹-  بی ثباتی بازار مسکن.. ۲۷

۲-۱-۱۰ سیاست های مالیاتی و مسکن.. ۲۷

۲-۱-۱۱ سیاست های پولی.. ۲۸

۲-۱-۱۲ سیاست تامین مالی مسکن.. ۲۹

۲-۱-۱۳ مسکن عمومی.. ۳۱

۲-۱-۱۴ مسکن اجتماعی.. ۳۱

۲-۱-۱۵-مسکن مقرون‌به‌صرفه(قابل پرداخت) ۳۲

۲-۱-۱۶- سیاست های توانمندسازی.. ۳۳

۲-۱-۱۷ سیاست زمین و خدمات… ۳۳

۲-۱-۱۸ کمک به خودیاری مسکن.. ۳۴

۲-۱-۱۹ ارتقاء سکونتگاه های غیر رسمی.. ۳۵

۲-۱-۲۰ بازار زمین.. ۳۵

۲-۱-۲۰-۱-تاثیر بازار زمین بر اقشار کم‌درآمد ۳۶

۲-۱-۲۰-۲- سیاست زمین. ۳۶

۲-۱-۲۰-۳-سیاست‌گذاری در حوزه زمین شهری. ۳۷

۲-۱-۲۰-۴-اصول سیاست افزایش دسترسی اقشار کم‌درآمد به زمین. ۳۷

۲-۲- مداخله دولت در تامین مسکن اقشار کم‌درآمد. ۳۸

۲-۲-۱-  دیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی در خصوص نوع و حوزه مداخله دولت… ۳۸

۲-۲-۲-  لزوم دخالت دولت در تامین مسکن کم‌درآمدها ۴۰

۲-۲-۳-  رده بندی مداخله دولت ها در تامین مسکن کم‌درآمدها ۴۱

۲-۲-۳-۱-دوره قبل از بحران اقتصادی۱۹۳۰(عصر کلاسیک) ۴۱

۲-۲-۳-۲-عصر کینزگرایی(پس از بحران) ۴۱

۲-۲-۳-۲-۱-مسکن عمومی. ۴۲

۲-۲-۳-۲-۲-مسکن خودیار. ۴۴

۲-۲-۳-۳-دوره دولت رفاه(۱۹۷۰-۱۹۵۰) ۴۵

۲-۲-۳-۳-۱-برنامه ارتقاء سکونتگاه‌ها ۴۷

۲-۲-۳-۳-۲-یارانه مسکن. ۴۸

۲-۲-۴-  سیاست زمین و خدمات… ۴۸

۲-۲-۴-۱-دوره دولت حداقل (۱۹۹۵-۱۹۸۰) ۴۹

۲-۲-۴-۱-۱-توانمندسازی. ۵۰

۲-۲-۴-۲-دولت کارآمد: راهبرد نهایی مدیریت توسعه(بعد از ۱۹۹۵) ۵۱

۲-۲-۴-۲-۱-مسکن اجتماعی. ۵۲

۲-۲-۴-۲-۱-۱-سازمان های مسکن اجتماعی. ۵۲

۲-۲-۴-۲-۲-مسکن مقرون‌به‌صرفه ۵۳

۲-۳- بررسی سیاست های تامین مسکن کم‌درآمدها در کشورها ۵۴

۲-۳-۱-  بررسی کلی سیاست های تامین مسکن کم‌درآمدها در کشورهای درحال‌توسعه. ۵۴

۲-۳-۱-۱-بررسی نمونه‌های موردی سیاست‌های تامین مسکن کم‌درآمدها درکشورهای درحال‌توسعه ۵۵

۲-۳-۱-۱-۱-سیاست مسکن در کلمبیا ۵۵

۲-۳-۱-۱-۲-سیاست های تامین مسکن کم درآمدها در چین. ۵۷

۲-۳-۱-۱-۳-سیاست‌های مسکن در ترکیه ۵۹

۲-۳-۱-۱-۳-۱-پروژه‌های مسکن اجتماعی ساخته شده توسط TOKI 61

۲-۳-۱-۱-۳-۲-پروژه های به اشتراک گذاری درآمد ۶۲

۲-۳-۱-۱-۴-سیاست‌های تامین  مسکن کم‌درآمدها در نیجریه ۶۳

۲-۳-۱-۱-۴-۱-توسعه مسکن انبوه (در نیجریه) ۶۳

۲-۳-۱-۱-۵-سیاست‌های تامین مسکن کم‌درآمدها در مکزیک… ۶۵

۲-۳-۱-۱-۶-بررسی سیاست‌های تامین مسکن کم‌درآمدها  در هند ۶۷

۲-۳-۱-۱-۶-۱-برنامه‌های یارانه مسکن برای فقرا ۶۷

۲-۳-۱-۱-۷-سیاست تامین مسکن کم‌درآمدها در اوگاندا ۶۸

۲-۳-۲-  بررسی کلی سیاست‌های تامین مسکن کم‌درآمدها در کشورهای توسعه یافته. ۷۰

۲-۳-۲-۱-سیاست‌های تامین مسکن کم‌درآمدها در کشورهای عضو اتحادیه اروپا ۷۱

۲-۳-۲-۱-۱-بررسی نحوه اجرا و مدیریت مسکن گروه‌های کم‌درآمد شهری در سیستم برنامه‌ریزی مسکن کشورهای عضو اتحادیه اروپا ۷۲

۲-۳-۲-۲-سیاست‌های تامین مسکن کم‌درآمدها در ایالات متحده آمریکا ۷۳

۲-۳-۲-۲-۱-سیاست‌های مسکن در بحران بزرگ اقتصادی. ۷۳

۲-۳-۲-۲-۲-بحران مسکن پس از جنگ… ۷۴

۲-۳-۲-۲-۳-مسکن درمانی برای بحران شهری. ۷۴

۲-۳-۲-۲-۴-بحران سیاسی. ۷۵

۲-۳-۲-۳-سیاست‌های تامین مسکن کم‌درآمدها در استرالیا ۸۰

۲-۴- شاخص‌های مسکن.. ۸۳

۲-۴-۱-۱-شاخص کلیدی مسکن ارائه شده توسط بانک جهانی و UNCHS.. 86

۲-۴-۱-۲-شاخص کلیدی مسکن در کشورهای اروپایی. ۸۷

۲-۴-۱-۳-شاخص‌های مسکن استرالیا ۸۷

۲-۴-۱-۴-شاخص‌های مسکن ارائه شده توسط Habitat II و Istanbul+5.. 88

۲-۴-۱-۵-شاخص‌های مسکن در کشورهای OECD… ۸۹

۲-۴-۱-۶-جمع‌بندی شاخص‌های مسکن. ۸۹

۲-۴-۱-۷-آموزه‌های بررسی تجارب جهانی. ۹۰

۲-۵- جمع‌بندی فصل.. ۹۱

فصل سوم: مسکن در برنامه های توسعه. ۹۶

مقدمه   ۹۷

۳-۱- بررسی تاریخ تحولات نقش دولت در اقتصاد ایران.. ۹۷

۳-۲- چارچوب سیاست‌گذاری در بخش مسکن.. ۹۸

۳-۲-۱-  برنامه اول توسعه‌ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(۱۳۷۲-۱۳۶۸) ۹۸

۳-۲-۲-  برنامه دوم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی(۱۳۷۸-۱۳۷۴) ۹۹

۳-۲-۳-  برنامه سوم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی(۱۳۸۳-۱۳۷۹) ۱۰۱

۳-۲-۳-۱-بررسی روند تحولات عوامل تولید در برنامه سوم ۱۰۳

۳-۲-۳-۲-بررسی عملکرد کلی سیاست‌های اتخاذ شده در رابطه با مسکن کم‌درآمدها در برنامه سوم        ……. ۱۰۴

۳-۲-۳-۲-۱-انبوه‌سازی مسکن در برنامه سوم ۱۰۴

۳-۲-۳-۲-۲-اجرای سیاست احداث مسکن استیجاری و اجاره به شرط تملیک… ۱۰۷

۳-۲-۴-  برنامه چهارم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی(۱۳۸۸-۱۳۸۴) ۱۰۹

۳-۲-۴-۱-بررسی روند تحولات عوامل تولید در برنامه چهارم ۱۱۱

۳-۲-۴-۲-بررسی عملکرد کلی سیاست‌های اتخاذ شده در رابطه با مسکن کم‌درآمدها در برنامه چهارم     ۱۱۱

۳-۲-۴-۳-سیاست زمین صفر(مسکن مهر) ۱۱۱

۳-۳- جمع‌بندی.. ۱۱۶

فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل. ۱۱۸

مقدمه ۱۱۹

۴-۱-۱-  تغییرات جمعیت، خانوار و بعد خانوار ۱۲۱

۴-۱-۲-  بررسی و تحلیل روند ساخت‌وساز مسکن.. ۱۲۳

۴-۱-۲-۱-پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری ها ۱۲۴

۴-۱-۲-۲-بررسی پروانه های ساختمانی صادره برحسب شیوه ساخت.. ۱۲۵

۴-۱-۱-  مسکن و اقتصاد خانوار ۱۲۶

۴-۱-۱-۱-توزیع درآمد ۱۲۶

۴-۱-۱-۲-بررسی هزینه و درآمد خانوار. ۱۳۰

۴-۱-۱-۳-هزینه مسکن خانوار. ۱۳۲

۴-۱-۲-  بررسی شاخص دسترسی به مسکن و طول دوره انتظار برای دستیابی به مسکن.. ۱۳۸

۴-۱-۳-  واحد های مسکونی موجود بر حسب نحوه تصرف… ۱۳۹

۴-۱-۴-  بررسی روند تحولات موجودی مسکن و تعادل آن با جمعیت و خانوار ۱۴۰

۴-۱-۴-۱-بررسی روند تحولات موجودی مسکن در سال‌های ۱۳۶۵ الی ۱۳۹۰٫ ۱۴۰

۴-۱-۴-۲-بررسی و تحلیل توزیع خانوار در واحد های مسکونی ۱۳۶۵تا ۱۳۹۰٫ ۱۴۲

۴-۱-۴-۲-۱-تراکم نفر در واحد مسکونی. ۱۴۲

۴-۱-۴-۲-۲-تراکم خانوار در واحد مسکونی. ۱۴۲

۴-۱-۴-۲-۳-مسکن به ازاء هزار نفر جمعیت.. ۱۴۳

۴-۱-۵-  روند تحولات قیمت مسکن.. ۱۴۳

۴-۱-۶-  نقش دولت و بخش خصوصی در تامین مسکن.. ۱۴۵

۴-۱-۶-۱-سرمایه‌گذاری دولت در تامین مسکن. ۱۴۵

۴-۱-۶-۲-سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در واحدهای مسکونی مناطق شهری کشور به تفکیک ساختمان های شروع شده، نیمه تمام و تکمیل شده ۱۴۸

۴-۲- تجزیه‌وتحلیل شاخص‌های بررسی شده در طول برنامه سوم وچهارم. ۱۵۱

۴-۳- جمع‌بندی.. ۱۷۵

فصل پنجم: پاسخ به سوالات و نتیجه‌گیری.. ۱۷۷

مقدمه ۱۷۸

۵-۱- پاسخ به سوالات… ۱۸۰

۵-۲- نتیجه‌گیری.. ۱۸۷

منابع فارسی. ۱۹۲

منابع انگلیسی. ۱۹۵

 

۱ام فروردین ۱۳۹۷ صنایع

باز زنده سازی بافت های فرسوده شهری یکی از مسائلی است که می تواند به ادامه حیات بافت منجر و به حفظ ارزش های گذشته کمک کند. بافت قدیم شهر بوشهر بر خلاف دیگر بافت های قدیمی شهرهای دیگر ایران از این موقعیت برخوردار است که در مرکز و هسته ی اصلی شهر واقع شده است؛ و این موضوع بستر مناسبی را برای احیای این بافت ارزشمند ایجاد می کند. ارگ حکومتی بوشهر یکی از بناهای ارزشمند این بافت می باشد که نسبت به دیگر بناهای بافت دارای قدمت بیشتری بوده و تاریخچه ای ثبت شده دارد. این بنا با قرار گیری در یکی از قدیمی ترین محلات بافت تاریخی بوشهر یعنی شنبدی به بسیاری از عناصر تاثیر گذار در بافت نزدیک و همجوار است.

بنای مذکور طی ادوار مختلف کاربری های مختلفی از قبیل تلگراف خانه، خانه شیخ نصر آل مذکور، دبستان گلستان و پایگاه بسیج محلی را به خود دیده است. متاسفانه در حال حاضر نیز بنای قدیمی رو به تخریب بوده و در صورت عدم توجه و رسیدگی از بین رفته و به خرابه های اطراف می پیوندد. متاسفانه خرابه های اطراف تبدیل به محلی برای دفع زباله و بهشتی برای معتادان شده اند.

پژوهش حاضر به بررسی بستر و زمینه بنای مذکور پرداخته و  با رویکردی بوم گرایانه و زمینه گرا به طراحی مجموعه گردشگری در این بخش از محله شنبدی واقع در چهار محل بافت قدیم بوشهر می پردازد. انتخاب مجموعه گردشگری با این دیدگاه که روزگاری این شهر دروازه ارتباط ایران با شرق وغرب بوده و اکثر ابر قدرت های جهان در بوشهر کنسولگری داشته و سفرنامه ها و گزارشات بسیاری از این شهر توسط غربی ها به رشته تحریر در آمده است.

فصل اول: ۲

۱-۱-مقدمه: ۲

۱-۲-بیان مساله: ۳

۱-۳-ضرورت و اهمیت تحقیق: ۵

۱-۴-اهداف مشخص تحقیق: ۵

۱-۵-سوالات تحقیق: ۶

۱-۶-فرضیه های تحقیق: ۶

۱-۷-چهارچوب نظری: ۷

فصل دوم: ۸

۲-۱- بخش اول : باز زنده سازی.. ۱۰

۲-۱-۱- واژه شناسی: ۱۰

۲-۱-۱-۱- بهسازی : ۱۰

۲-۱-۱-۱-۱- بازیافت : ۱۰

۲-۱-۱-۱-۲- مراقبت: ۱۰

۲-۱-۱-۱-۳- حمایت : ۱۱

۲-۱-۱-۱-۴- استحکام بخشی : ۱۱

۲-۱-۱-۱-۵- توان بخشی : ۱۱

۲-۱-۱-۱-۶- بهبود ، سازماندهی و باز آبادانی : ۱۱

۲-۱-۱-۲- نوسازی : ۱۱

۲-۱-۱-۲-۱- تجدید حیات : ۱۲

۲-۱-۱-۲-۲- به روز کردن ( انطباق) : ۱۲

۲-۱-۱-۲-۳- تبدیل ( دگرگونی) : ۱۲

۲-۱-۱-۲-۴- حفاظت  : ۱۲

۲-۱-۱-۲-۵- نوشدن : ۱۲

۲-۱-۱-۲-۶- احیا: ۱۳

۲-۱-۱-۲-۷- تعمیر : ۱۳

۲-۱-۱-۳- بازسازی.. ۱۳

۲-۱-۱-۳-۱- تخریب: ۱۳

۲-۱-۱-۳-۲- پاک سازی : ۱۳

۲-۱-۱-۳-۳- دوباره سازی : ۱۳

۲-۱-۱-۴        – روش های تلفیقی.. ۱۴

۲-۱-۱-۴-۱- الگویابی مجدد : ۱۴

۲-۱-۱-۴-۲- یکپارچه سازی و وحدت مجدد : ۱۴

۲-۱-۱-۴-۳- بیان متفاوت و موقعیت دوباره یافتن : ۱۴

۲-۱-۱-۴-۴- بازآفرینی  : ۱۴

۲-۱-۱-۴-۵- نوزایی.. ۱۵

۲-۱-۲- درباره ی روش های باز زنده سازی یا مرمت معماری.. ۱۵

۲-۱-۲-۱- مرمت یا باززنده سازی حفاظتی.. ۱۵

۲-۱-۲-۲- بازسازی سبکی یا آناستیلوزی.. ۱۶

۲-۱-۲-۳- مرمت تکمیلی، مرمت الحاقی.. ۱۸

۲-۱-۲-۴- باززنده سازی یا مرمت تاریخی.. ۱۸

۲-۱-۲-۵- باززنده سازی جامع. ۱۸

۲-۱-۳- بافت های تاریخی : ۱۸

۲-۱-۳-۱- بافت تاریخی قاهره: ۱۹

۲-۱-۳-۲- بافت یزد: ۱۹

۲-۱-۴- بحران هویت : ۲۰

۲-۱-۵- بافت های تاریخی به عنوان میراثی فرهنگی : ۲۰

۲-۱-۶- اثرات احیای بافت های تاریخی : ۲۱

۲-۱-۷- بافت تاریخی بوشهر، دیدگاهی آسیب شناسانه : ۲۲

۲-۲- بخش دوم : گردشگری.. ۲۳

۲-۲-۱- ماهیت و فلسفه ی گردشگری: ۲۳

۲-۲-۲- ابعاد مختلف گردشگری: ۲۴

۲-۲-۲-۱- گردشگری از دیدگاه فرهنگی : ۲۵

۲-۲-۲-۲- گردشگری از دیدگاه سیاسی: ۲۵

۲-۲-۲-۳- گردشگری از دیدگاه جغرافیا: ۲۶

۲-۲-۲-۴- جهانگردی از دیدگاه اقتصادی: ۲۶

۲-۲-۲-۵- گردشگری از دیدگاه جامعه شناسی: ۲۷

۲-۲-۲-۶- گردشگری از دیدگاه روانشناسی : ۲۸

۲-۲-۳- هدف از گردشگری: ۳۰

۲-۲-۳-۱- جذابیت ها: ۳۱

۲-۲-۳-۲- حمل و نقل: ۳۱

۲-۲-۳-۳- تسهیلات: ۳۱

۲-۲-۳-۴- خدمات و تسهیلات دیگر: ۳۱

۲-۲-۳-۵- زیر ساخت ها: ۳۲

۲-۲-۴- انواع توریسم : ۳۲

۲-۲-۵- پایداری “درون زا”: ۳۲

۲-۲-۵-۱- مؤلفه های اصلی پایداری : ۳۳

۲-۳- بخش سوم : بومگرایی در معماری.. ۳۳

۲-۳-۱- معماری بومی: ۳۳

۲-۳-۲- مفاهیم معماری بومی: ۳۴

۲-۳-۲-۱- مفهوم طبیعی معماری پایدار : ۳۴

۲-۳-۲-۲- مفهوم فرهنگی معماری پایدار: ۳۴

۲-۳-۲-۳- معیار های فناوری معماری پایدار : ۳۴

۲-۳-۳- طراحی بوم گرا یا اکودیزاین: ۳۵

۲-۳-۴- مفهوم معماری بومی: ۳۷

۲-۳-۵- بوم گرایی: ۳۷

۲-۳-۶- تعریف زمینه گرایی : ۳۸

۲-۳-۷- توسعه پایدار: ۳۸

۲-۳-۸- توسعه پایدار محله ای: ۳۹

۲-۳-۸-۱- محلات درون شهری به عنوان زمینه موضعی: ۳۹

۲-۳-۸-۲- اﻫﺪاف زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺮا در اﯾﺠﺎد ﻣﺤﻠﻪ ﭘﺎﯾﺪار. ۴۱

۲-۳-۹- زمینه گرایی در معماری: ۴۱

۲-۳-۱۰-مفهوم زمینه و زمینه گرایی: ۴۲

۲-۳-۱۰- ۱-معنای زمینه در معماری: ۴۲

۲-۳-۱۰-۲- عناصر موجود در زمینه: ۴۲

۲-۳-۱۱- مقیاس زمینه گرایی: ۴۳

۲-۳-۱۲- سلسله مراتب مقیاس زمینه گرایی.. ۴۳

۲-۳-۱۳- ابعاد زمینه گرایی: ۴۳

۲-۳-۱۴- زمینه کالبدی: ۴۴

۲-۳-۱۵- زمینه تاریخی: ۴۵

۲-۳-۱۶- زمینه اجتماعی – فرهنگی: ۴۶

۲-۳-۱۷- معماری زمینه گرا: ۴۷

۲-۳-۱۸- نمونه های موردی از زمینه گرایی در معماری: ۴۸

۲-۳-۱۹- مفاهیم هویت بخشی: ۵۰

۲-۳-۱۹-۱- هویت: ۵۰

۲-۳-۲۰- محله: ۵۰

۲-۳-۲۰-۱- هویت محله ای: ۵۱

۲-۳-۲۰-۲- هویت فرهنگی: ۵۲

۲-۳-۲۰-۳- هویت اجتماعی: ۵۲

فصل سوم: ۵۳

۳-۱- بوشهر: ۵۵

۳-۱-۱- موقعیت جغرافیایی: ۵۵

۳-۱-۲- تاریخچه: ۵۶

۳-۱-۳- وجه تسمیه: ۵۸

۳-۱-۴- آسیب شناسی بافت تاریخی بوشهر: ۵۹

۳-۱-۵- معماری بوشهر: ۶۱

۳-۱-۵-۱- نگاه بوم گرایانه و مردم وار: ۶۷

۳-۱-۵-۲- حیاط در خانه های بافت قدیم بوشهر: ۶۷

۳-۱-۵-۳- ورودی: ۷۰

۳-۱-۵-۴- اتاق ها: ۷۱

۳-۱-۵-۵- شناشیل: ۷۳

۳-۱-۵-۶- طارمه: ۷۴

۳-۱-۵-۷- بام: ۷۴

۳-۱-۵-۸- مصالح: ۷۵

۳-۱-۶- محلات بوشهر : ۷۵

۳-۱-۶-۱- محله شنبدی ( شنبه ئی): ۷۶

۳-۱-۷- بررسی های اقلیمی زمینه طراحی: ۷۷

۳-۱-۷-۱- تقسیمات اقلیمی استان بوشهر. ۷۷

۳-۱-۷-۲- بررسی تطبیقی شاخص های اقلیمی با معماری سنتی بوشهر : ۷۸

۳-۱-۷-۲-۱-  شاخص دمای مؤثر ET: 78

۳-۱-۷-۲-۲- شاخص ماهانی: ۷۹

۳-۱-۷-۲-۳- شاخص ایوانز: ۸۱

۳-۱-۷-۲-۴-  شاخص راحتی بافت: ۸۲

۳-۱-۷-۲-۵- شاخص زیست-اقلیمی ساختمانی: ۸۳

۳-۲- تحلیل سایت مورد نظر: ۸۶

۳-۲-۱- دید به سایت: ۸۷

۳-۲-۲- دید از سایت: ۸۸

همجواری ها: ۹۰

فصل چهارم: ۹۱

مقدمه: ۹۲

۴-۱- نتیجه گیری: ۹۳

۴-۱-۱- تعیین رویکرد های اصلی در مرمت ابنیه در محدوده بافت: ۹۳

۴-۱-۲- نوع برخورد با مسجد شنبدی : ۹۶

۴-۱-۳- پتانسیل های گردشگری شهر بوشهر: ۹۷

۴-۱-۴- انتخاب الگوی مناسب: ۹۸

فصل پنجم: طراحی… ۱۰۱

۵-۱-طرح: ۱۰۱

بنای اقامتی: ۱۰۳

نمای بنای اقامتی: ۱۰۵

پرسپکتیو های بنای اقامتی : ۱۰۶

منابع و مآخذ: ۱۱۰

فهرست منابع لاتین: ۱۱۴

 

 

۱ام فروردین ۱۳۹۷ آپ موزیک

این مطلب از وبسایت آپ موزیک ریپوتاژ گردیده و فقط و فقط جهت اطلاع رسانی منتشر شده است.

دانلود آهنگ محمد علیزاده شهر باران

امشب می توانید ترانه شهر باران از آلبوم دلت با منه با صدای محمد علیزاده به همراه تکست

Exclusive Song: Mohammad Alizadeh – “Shahre Baran” With Text And Direct Links In UpMusic

… جهت تکمیل آرشیو آپ موزیک …

fghfg دانلود آهنگ محمد علیزاده شهر باران

متن آهنگ شهر باران محمد علیزاده

♪♪♫♫♪♪♯

منم مثل تو مات این قصه ام
تو هم مثل من امشب دعوتی♪♪
درست تو همین ساعت و ثانیه♪♪
سزاوار زیباترین رحمتی
♪♪♫♫♪♪♯
تو این حس و حال عجیب و غریب
دو تا بال می خوای که رو شونته♪♪
تو از هر مسیری بری می رسی♪♪
تو از هر دری بگذری خونته
♪♪♫♫♪♪♯
از این سفره ها معجزه دور نیست
ببین دست دنیا تو دست منه♪♪
دعا می کنم تا اجابت بشه♪♪
دعا می کنم چون دلم روشنه
♪♪♫♫♪♪♯
من از عشقِ بارون به دریا زدم
به بارون و به آسمون دعوتیم♪♪
چه مهمونی با شکوهی شده♪♪
تو این لحظه هایی که هم صحبتیم
UpMusicTag دانلود آهنگ محمد علیزاده شهر باران
من از عشقِ بارون به دریا زدم
به بارون و به آسمون دعوتیم♪♪
چه مهمونی با شکوهی شده♪♪
تو این لحظه هایی که هم صحبتیم
♪♪♫♫♪♪♯
تو این حس و حال عجیب و غریب
دو تا بال می خوای که رو شونته♪♪
تو از هر مسیری بری می رسی♪♪
تو از هر دری بگذری خونَته
♪♪♫♫♪♪♯
از این سفره ها معجزه دور نیست
ببین دست دنیا تو دست منه♪♪
دعا می کنم تا اجابت بشه♪♪
دعا می کنم چون دلم روشنه
♪♪♫♫♪♪♯
من از عشقِ بارون به دریا زدم
به بارون و به آسمون دعوتیم♪♪
چه مهمونی با شکوهی شده♪♪
تو این لحظه هایی که هم صحبتیم
♪♪♫♫♪♪♯
من از عشقِ بارون به دریا زدم
به بارون و به آسمون دعوتیم♪♪
چه مهمونی با شکوهی شده♪♪
تو این لحظه هایی که هم صحبتیم
♪♪♫♫♪♪♯

محمد علیزاده شهر باران

منبع : دانلود آهنگ محمد علیزاده شهر باران

۱ام فروردین ۱۳۹۷ آپ موزیک

این مطلب از وبسایت آپ موزیک ریپوتاژ گردیده و فقط و فقط جهت اطلاع رسانی منتشر شده است.

دانلود آهنگ محمد علیزاده دلت با منه

امشب می توانید ترانه دلت با منه از آلبوم دلت با منه با صدای محمد علیزاده به همراه تکست

Exclusive Song: Mohammad Alizadeh – “Delet Ba Mane” With Text And Direct Links In UpMusic

… جهت تکمیل آرشیو آپ موزیک …

fghfg دانلود آهنگ محمد علیزاده دلت با منه

متن آهنگ دلت با منه محمد علیزاده

♪♪♫♫♪♪♯

ازم دوری اما دلت با منه
ازت دورم اما دلم روشنه
توو چشمای تو عکس چشمامه

♪♪♫♫♪♪♯

و توو چشمای من عکس چشمای تو
توی این لحظه هایی که دورم ازت
همه خاطره هامونو خط به خط♪♪
دوباره توو ذهنم نگاه می کنم♪♪
دارم اسمتو هی صدا می کنم♪♪
کی گفته از عشق ِ تو دست می کشم♪♪
دارم با خیال تو نفس می کشم♪♪
چه حس عجیبی، چه آرامشی♪♪
تو هم با خیالم نفس می کشی
می دونم تو هم مثل من دلخوری
تو هم مثل من بغضت رو می خوری
نگاهت پر از حرف و درد دله

UpMusicTag دانلود آهنگ محمد علیزاده دلت با منه
ولی خب تموم میشه این فاصله
دوباره مث اون روزای قدیم
که با هم توو بارون قدم می زدیم♪♪
از احساس همدیگه حظ می کنیم♪♪
زمین و زمان رو عوض می کنیم♪♪
کی گفته از عشق ِ تو دست می کشم♪♪
دارم با خیال تو نفس می کشم♪♪
چه حس عجیبی، چه آرامشی♪♪
تو هم با خیالم نفس می کشی♪♪
می دونم تو هم مثل من دلخوری
تو هم مثل من بغضت رو می خوری

♪♪♫♫♪♪♯
نگاهت پر از حرف و درد دله
ولی خب تموم میشه این فاصله
دوباره مث اون روزای قدیم♪♪
که با هم توو بارون قدم می زدیم♪♪
از احساس همدیگه حظ می کنیم♪♪
زمین و زمان رو عوض می کنیم
ازم دوری اما دلت با منه

♪♪♫♫♪♪♯

محمد علیزاده دلت با منه

منبع : دانلود آهنگ محمد علیزاده دلت با منه

۱ام فروردین ۱۳۹۷ آپ موزیک

این مطلب از وبسایت آپ موزیک ریپوتاژ گردیده و فقط و فقط جهت اطلاع رسانی منتشر شده است.

دانلود آهنگ محمد علیزاده تورو میخواستم

امشب می توانید ترانه تورو میخواستم از آلبوم دلت با منه با صدای محمد علیزاده به همراه تکست

Exclusive Song: Mohammad Alizadeh – “Toro Mikhastam” With Text And Direct Links In UpMusic

… جهت تکمیل آرشیو آپ موزیک …

fghfg دانلود آهنگ محمد علیزاده تورو میخواستم

متن آهنگ تورو میخواستم محمد علیزاده

♪♪♫♫♪♪♯

دل به دله دله این دله دل مرده بده
بده دل که بد آورده
♪♪♫♫♪♪♯
دلمو پس نده دل به هرکس نده♪♪
طاقت بیار با من دل بده دل نکن♪♪
آبرومو بخر آبرومو نریز♪♪
باشی میشم عزیز بری میشم مریض♪♪
آی عزیز آی عزیز♪♪
♪♪♫♫♪♪♯
اینه تنها خواستم واستا تا واستم
من از اولم بجز تو کسی رو نخواستم
پات وا میستم
UpMusicTag دانلود آهنگ محمد علیزاده تورو میخواستم
دلمو پس نده دل به هرکس نده
طاقت بیار با من دل بده دل نکن
آبرومو بخر آبرومو نریز
باشی میشم عزیز بری میشم مریض
آی عزیز آی عزیز
♪♪♫♫♪♪♯
دلمو پس نده دل به هرکس نده♪♪
طاقت بیار با من دل بده دل نکن♪♪
آبرومو بخر آبرومو نریز♪♪
باشی میشم عزیز بری میشم مریض♪♪
آی عزیز آی عزیز
♪♪♫♫♪♪♯

محمد علیزاده تورو میخواستم

منبع : دانلود آهنگ محمد علیزاده تورو میخواستم

۱ام فروردین ۱۳۹۷ صنایع

طراحی معماری پلان مجموعه مسکونی به همراه رندرهای سه بعدی

این پروژه طرحی بی نظیر و پلان مجموعه مسکونی در فرمت dwg میباشد که توسط نرم افزار اتوکد و به صورت قابل ویرایش تهیه شده است .

رندر های سه بعدی از جهات مختلف این پروژه ، تهیه شده است .

دریافت این طرح بی نظیر ، پیشنهاد میشود .

پلان مجموعه مسکونی

پلان مجموعه مسکونی

این پروژه شامل فایل های زیر میباشد :

پلان طبقات ( به همراه مبلمان)

پلان برش طولی و عرضی (۲عدد)

پلان آکس بندی

پلان ستون گذاری

سایت پلان مجموعه مسکونی

رندرهای سه بعدی داخلی و خارجی تری دی مکس با کیفیت بالا ( ۷ عدد)

 

حجم فایل : ۱۰MB
فرمت فایل : dwg (قابل ویرایش) و رندر