رساله ارشد معماری توانمندسازی سکونتگاه‌های غیر رسمی پیرامون کلانشهرها
۲۲ام اسفند ۱۳۹۶ صنایع

رساله معماری

رساله توانمندسازی سکونتگاه‌های غیر رسمی پیرامون کلانشهرها

عنوان رساله : پایان نامه ارشد توانمندسازی سکونتگاه‌های غیر رسمی پیرامون کلانشهرها

فرمت فایل : word ( قابل ویرایش )

مقدمه و چکیده ای بر رساله توانمندسازی سکونتگاه‌های غیر رسمی پیرامون کلانشهرها

اسکان غیررسمی، از پیامدهای نامطلوب شهرنشینی در جهان معاصر است که به ویژه در نتیجه صنعتی شدن شتابان و نابرابری‌هاى منطقه‌ای شکل گرفته و شهرها و خصوصاً کلا نشهرهاى کشور را با مسائل عدیده‌ای مواجه ساخته است. طبق آمار ارائه شده در برنامه اسکان بشری سازمان ملل (۲۰۰۳) از هر سه نفر در جهان یک نفر در خلال ۳۰ سال آینده، زندگی خود را در مناطق حاشیه شهرها و سکونت گاه‌های غیرقانونی طی می‌کند. این تحقیق به بررسی علل شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیررسمی در منطقه ۱۹ شهر تهران می‌پردازد.آمارهای پایه‌ای داده‌ها مربوط به سال ۱۳۹۰ و پیمایش میدانی می‌باشد و جهت مطالعه و بررسی بهتر بین خانوارهای نمونه اجراء گردید. اعتبار آزمون با کمک فرمول آلفای کرونباخ ۶۲/۰: α بدست آمد. روش تحقیق توصیفى- تحلیلى است. جامعه آماری تحقیق کل خانوارهای موجود در محلات هدف بوده است که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای ۱۰۷ نفر انتخاب و پرسشنامه‌ها بین آنها توزیع گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که یکی از راهکارهای مهم و اصلی جهت ساماندهی و حل بسیاری از مشکلات خانوارهای اسکان یافته، توانمندسازی ساکنان و احیای بافت کالبدی و ارتقاء فعالیت‌های اقتصادی، اشتغال‌زایی، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و افزایش درآمد است. راهکار دیگری که می‌بایست مورد توجه مسئولین قرار گیرد بهسازی مساکن قابل تخریب است که به علت عدم امکان تملک توسط ساکنین در آنها نیاز به بررسی و اتخاذ روشی جهت بهبود اسکان در سکونتگاه‌های دارای مساکن درحال تخریب است.

                                                          

واژگان کلیدی: شهرنشینی؛ اسکان غیر رسمی؛ توانمند سازی،منطقه ۱۹ شهر تهران.

 

 

فهرست و عناوین موجود در رساله توانمندسازی سکونتگاه‌های غیر رسمی پیرامون کلانشهرها

فصل اول

مقدمه ۳
۱-۱- تعریف مسأله ۳
۱-۲- پیشینه تحقیق ۴
۱-۳- اهمیت تحقیق ۶
۱-۴- اهداف تحقیق ۷
۱-۴-۱- اهداف کلان ….۷
۱-۴-۲- اهداف تبعی .۷
سوالات تحقیق
۱-۵- فرضیه‌ تحقیق ۷
۱-۶- روش انجام تحقیق ۷
۱-۶-۱- جامعه آماری ۸
۱-۶-۲- نمونه آماری ۸
۱-۶-۳- ابزار جمع آوری اطلاعات ۸
۱-۶-۴- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۸
۱-۷- محدودیت‌های تحقیق ۸
۱-۸- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی) ۸
۱-۸-۱- اسکان غیر رسمی ۸
۱-۸-۲- ساماندهی ۸
۱-۸-۳- توانمندسازی ۹
۱-۸-۴- مشارکت ۹

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

مقدمه ۱۱
۲-۱- نظریه¬های پیدایش سکونتگاه‌های غیررسمی ۱۱
۲-۱-۱- دیدگاه لیبرال ۱۲
۲-۱-۲- دیدگاه بنیادگرایی ۱۲
۲-۱-۳- جامعه گرایی ۱۳
۲-۱-۴- دیدگاه بوم شناسی ۱۳
۲-۲- گرایش¬های شهرنشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی ۱۳
۲-۲-۱- گرایشهای جهانی ۱۳
۲-۲-۲- گرایش¬های شهرنشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی در ایران ۱۸
۲-۳- ویژگی‌های اسکان‌های غیررسمی ۲۰
۲-۴- علل پیدایش سکونتگاه‌های غیررسمی ۲۱
۲-۴-۱- عوامل ساختاری جامعه: ۲۱
۲-۴-۲- علل سازمانی: ۲۲
۲-۴-۳- فقدان سیستم‎های حمایتی و مشارکتی: ۲۲
۲-۴-۴- فعالیت‎های باندهای (مافیایی) نامشروع زمین ۲۲
۲-۵- رویکردها و رهیافت‌های مداخله در اسکان¬های غیررسمی ۲۲
۲-۵-۱- رویکردهای مداخله در اسکان‌های غیررسمی در قالب دیدگاه‌های مختلف ۲۳
۲-۵-۲- بررسی تاریخی رویکردهای مداخله در اسکان‌های غیررسمی ۳۰
۲-۵-۲-۱- مقطع اول (دهه ۱۹۶۰) ۳۰
۲-۵-۲-۲- مقطع دوم (دهه ۱۹۷۰) ۳۱
۲-۵-۲-۳- مقطع سوم (دهه ۱۹۸۰) ۳۳
۲-۶- فرآیند توانمندسازی ۳۵
۲-۷- ساختار و ابعاد توانمندسازی ۳۶
۲-۸- اهمیت مشارکت در برنامهریزی شهری در راستای توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی ۳۹
۲-۸-۱- مشارکت توسعه‌ای ۴۰
۲-۸-۲- الگوی مشارکت ساکنین سکونتگاه‌های غیر رسمی ۴۰
۲-۹- نتیجه¬گیری و ارائه رویکرد نظری تحقیق ۴۲

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

مقدمه ۴۴
۳-۱- روش تحقیق ۴۴
۳-۲- نوع تحقیق ۴۴
۳-۳- جامعه آماری و نمونه آماری ۴۴
۳-۴- تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری ۴۵
۳-۵- شیوه و موقعیت انتخاب نمونه جهت پیمایش خانوار ۴۶
۳-۶- روش اجرا و جمع آوری اطلاعات ۴۶
۳-۷- روایی پرسشنامه تحقیق ۴۶
۳-۸- روش آزمون و تحلیل های آماری ۴۶
۳-۹ـ جمع¬بندی

فصل چهارم: شناخت محدوده مورد مطالعه

مقدمه ۵۲
۴-۱- موقعیت محدوده در شهر ۵۲
۴-۲- مطالعات سیر تحول شکل¬گیری بافت از لحاظ تغییرات کالبدی ۵۵
۴-۲-۱- سابقه تحولات و گسترش کالبدی منطقه ۱۹ ۵۵
۴-۲-۲- سیر تحول شکل¬گیری بافت از لحاظ تغییرات کالبدی محدوده ۵۶
۴-۳- سیر تحول شکل¬گیری بافت از لحاظ تغییرات اجتماعی ۵۹
۴-۴- سیر تحول شکل¬گیری بافت از لحاظ تغییرات اقتصادی ۶۰
۴-۵- مطالعات محیطی و محیط زیستی ۶۲
۴-۵-۱- اقلیم ۶۲
۴-۵-۲-توپوگرافی ۶۵
۴-۵-۳-زمین لرزه ۶۵
۴-۵-۴- بررسی وضعیت فضاهای سبز و آلودگی سیمای محیط ۶۷
۴-۶- بررسی تحولات جمعیتی منطقه ۱۹ ۷۱
۴-۶-۱- بررسی تحولات جمعیتی محدوده مطالعاتی ۷۱
۴-۶-۲- بررسی تحولات جمعیتی حوزه فراگیر(منطقه۱۹) سالهای ۹۰-۱۳۷۵ ۷۲
۴-۶-۳- مطالعه تحولات بعد خانوار در محدوده مطالعاتی ۷۳
۴-۶-۵- مبدأ مهاجرت ساکنین ۷۴
۴-۶-۶- بررسی مدت اقامت مهاجرین در محل قبلی سکونت ۷۵
۴-۶-۷- مدت زمان سکونت (سابقه سکونت) ساکنین ۷۶
۴-۶-۸- توزیع مکانی اجتماعات غیررسمی در محدوده قانونی منطقه ۱۹ ۷۶
۴-۷ جمع¬بندی ۷۷

فصل پنجم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

مقدمه ۸۰
۵-۱- یافته‌های توصیفی تحقیق ۸۰
۵-۱-۱- مشخصات عمومی پاسخگویان ۸۰
۵-۱-۱-۱- جنس ۸۰
۵-۱-۱-۲- سن ۸۱
۵-۱-۱-۳- تحصیلات ۸۱
۵-۱-۱-۴- مدت اقامت در محل ۸۲
۵-۱-۲- سؤالات توصیفی مرتبط با فرضیه تحقیق ۸۳
۵-۱-۲-۱- تمایل به ترک محل ۸۳
۵-۱-۲-۲- مشارکت اجتماعی و ظرفیت سنجی ۸۴
۵-۱-۲-۳- شبکه اجتماعی ۸۵
۵-۱-۲-۴- تعامل اجتماعی ۸۶
۵-۱-۲-۵- پیوندهای همسایگی ۸۷
۵-۱-۲-۶- اعتماد اجتماعی ۸۸
۵-۱-۳- جمع¬بندی و نتیجه¬گیری از یافته¬های توصیفی ۸۹
۵-۲- یافته های استنباطی تحقیق ۹۰
۵-۲-۱- آزمون فرضیه اول ۹۰
۵-۲-۲- آزمون فرضیه دوم ۹۲
۵-۲-۲-۱- شبکه اجتماعی ۹۲
۵-۲-۲-۲- تعامل اجتماعی ۹۳
۵-۲-۲-۳- مشارکت اجتماعی ۹۳
۵-۲-۲-۴- میزان اعتماد اجتماعی ۹۴
۵-۲-۳- آزمون فرضیه سوم ۹۴
۵-۳- جمع¬بندی ۹۵

فصل ششم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

مقدمه ۹۷
۶-۱- نتایج تحقیق: ۹۷
۶-۱-۱- نتایج تئوریک ۹۷
۶-۱-۲- نتایج تجربی ۹۸
۶-۱-۳- ارزیابی مسائل و مشکلات ۹۹
۶-۱-۳-۱- مسائل و مشکلات از دید اهالی ساکن در محل ۹۹
۶-۱-۳-۲- مسائل و مشکلات و امکانات از دید کارشناسان ۱۰۰
۶-۲- ارائه راهبردها و سیاست‌های پیشنهادی ۱۰۳
۶-۲-۱- راهبردها و سیاست های مرتبط با مسکن ۱۰۴
۶-۲-۲- راهبردها و سیاست های مرتبط با مبحث اجتماعی ـ اقتصادی ۱۰۴
۶-۲-۳- راهبرد و سیاستهای مرتبط با مبحث کاربری زمین ۱۰۴
۶-۲-۴- راهبرد و سیاست های مرتبط با مبحث حمل و نقل ۱۰۴
۶-۲-۵- راهبرد و سیاست های مرتبط با مبحث محیط زیست ۱۰۵
۶-۲-۶- راهبردها و سیاست‌های مرتبط با مبحث مدیریت و مشارکت ۱۰۵
۴-۳ـ جمع¬بندی ۱۰۶
پیوست ۱۰۷
پیوست (شناسنامه سکونتگاه‌های غیر رسمی)

منابع وماخذ ۱۰۸

”رساله توانمندسازی سکونتگاه‌های غیر رسمی پیرامون کلانشهرها “به عنوان کمک آموزشی و در راستای تکمیل مطالعات شما می باشد . لطفا از این پروژه به صورت مستقیم به عنوان پایان نامه و یا پروژه تخصصی استفاده ننمایید

حجم فایل : ۵٫۷MB
فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحه : ۱۶۶


مطالب پیشنهادی