رساله ارشد معماری طراحی باغ - فرهنگسرای هنر های بومی
۲۲ام اسفند ۱۳۹۶ صنایع

مقصود اصلی از پژوهش حاضر، ارائه طراحی باغ- فرهنگسرای هنرهای بومی جهت زنده نگه داشتن فرهنگ غنی استان مازندران و بالا بردن کیفیت کالبدی منطقه میباشد. رهنمودها و معیارهای طراحی معماری باغ- فرهنگسرای هنرهای بومی جهت معرفی فرهنگ و هنر به ویژه در مراسم و اعیاد این منطقه و همچنین برگزاری کلاسهای آموزشی و فروش محصولات بومی میباشد. در طراحی مجموعه سعی بر آن بوده تا از روشهای باغ سازی دوره صفویه که نمونهای از آن در شهرستان بهشهر موجود میباشد و معماری بومی منطقه استفاده شود. همچنین از عناصری مانند پیوستگی بصری، محصوریت بصری، تضاد و تنوع، دید، خروجی و ورودی، منظرسازی که حس مکان و تعلق را افزایش میدهند نیز استفاده شده است. در طراحی کالبد فرهنگسرا سعی بر آن بوده یادآور ارزشهای فرهنگ ایرانی و معماری بومی منطقه باشد و بتواند پاسخگوی نیاز های آن باشد.
برای انجام مطالعات میدانی، چند فرهنگسرا در ایران و جهان با توجه به شرایط محیطی و نوع معماری بررسی گردید و پس از تحلیل ، مقایسه و جمع بندی نتایج به دست آمده از مطالعات نظری و میدانی، طرح
مورد نظر ارائه گردیده است. در ساختمان طراحی شده در این پایان نامه از معماری سنتی بهره گرفته شده است و نمادهای فرهنگی معماری گذشته مانند جلوخان، حیاط مرکزی، نمای ساده و بدون تزئینات در بیرون و … در آن رعایت شده است. این فرهنگسرا به شکل مجموعه ای از ساختمان های کوچک و کم ارتفاع در اطراف یک حیاط ساخته شده و این موضوع از معماری سنتی ایران و حیاط مرکزی اقتباس شده که ساختمان های اطراف به آن دید کامل یا نیم نگاهی دارند. استفاده از رنگها و سقفهای شیبدار و تمامی این موارد به عنوان نماد
فرهنگی و نشانه در ذهن بیننده باقی میماند و باعث ایجاد حس تعلق میشود.

 

فصل اول:کلیات تحقیق

۱- ۱- ضرورت طرح

۲ ۱-۲- بیان مسئله

۲ ۱-۳- فرضیه ها

۳ ۱-۴- اهداف تحقیق

۴ ۱-۵- پرسشهای تحقیق

۴ ۱-۶- جنبۀ نوآوری وجدید بودن تحقیق

۴ ۱-۷- روش تحقیق

۴ ۱-۸- پیشینه تحقیق

فصل دوم:شناخت موضوع طراحی

۲- ۱- معماری و فرهنگ

۷ ۲- ۱- ۱- فرهنگ چیست؟

۷ ۲- ۱- ۱- ۱- پیشینه واژه فرهنگ

۸ ۲- ۱- ۱-۲- ریشه واژه فرهنگ

۹ ۲- ۱- ۱-۳- معتای امروزی واژه فرهنگ از نظر بعضی از صاحب نظران

۰ ۱ ۲- ۱-۲- رابطه فرهنگ و معماری

۱ ۱ ۲- ۱-۳- کارکرد و مظاهر فرهنگ در معماری

۲ ۱ ۲- ۱-۴- الگوهای فرهنگی و نمودهای معماری

۶ ۱ ۲- ۱-۵- ارتباط بین الگوهای فرهنگی و معماری

۶ ۱ ۲- ۱-۵- ۱- اهمیت مفهوم شکل و فرم در معماری

۲۱ ۲- ۱-۵-۲- عوامل فرهنگی موثر در شکل گیری فضای معماری

۲۱ ۲- ۱-۶- انحطاط معماری ایران

۲۲ ۲-۲- حس مکان

۲۴ ۲-۲- ۱- معنای حس مکان

۲۴ ۲-۲-۲- ارتباط بین فرهنگ و ایجاد حس مکان

۲۷ ۲-۲-۳- اهمیت حس مکان در ارتقای کیفیت فضای معماری

۲۷ ۲-۲-۴- عوامل شکل دهنده حس مکان

۲-۲-۴- ۱- عوامل موثر در تقویت حس مکان

۳۲ ۲-۳- باغ سازی

۳۴ ۲-۳- ۱- باغ ایرانی

۳۴ ۲-۳- ۱- ۱- پیشینه تاریخی باغ در ایران

۳۵ ۲-۳- ۱-۲- ساختار و عناصر باغ ایرانی دردوران باستان

۳۶ ۲-۳- ۱-۳- انواع باغ های ایرانی

۳۹ ۲-۳- ۱-۴- اصول طراحی باغ ایرانی

۴۲ ۲-۳- ۱-۵- هماهنگی و سازگاری معماری و طبیعت

۴۵ ۲-۳- ۱-۶- ورودی در باغ ایرانی

۴۵ ۲-۳-۲- بررسی نقش باغ سازی در ارتقاء حس مکان در معماری و باغ سازی سنتی ایرانی

۴۸ ۲-۴- معماری و هنر در مازندران

۴۹ ۲-۴- ۱- هنرهای بومی و سنتی مازندران

۴۹ ۲-۴-۲- معماری سنتی و بومی مازندران

۵۰ ۲-۴-۳- باغ سازی در مازندران

۵۴ ۲-۴-۳- ۱- ویژگیهای باغسازی مازندران باتأکید بر عصر صفویه

۵۵ ۲-۵- نتیجه گیری

فصل سوم:نمونه موردی

۳- ۱- فرهنگسرای خاوران (جوان

۶۳ ۳-۲- فرهنگسرای نیاوران

۷۰ ۳-۲- ۱- بررسی از نظر اقلیم

۷۴ ۳-۲-۴- حیاط مرکزی

بخش اداری ۸۲ ۸۳

سالن گوشه

مجسمه ها

۸۴ ۳-۳- فرهنگسرای ملل (امیرکبیر

ی ۳-۳- ۱- تاریخچه عمارت قیطریه

۸۷ ۳-۴- مرکزملی هنر و فرهنگ ژرژ پمپیدو (Pompidou Georges Centre)

۸۸ ۳-۴- ۱- تاریخچه

۸۹ ۳-۴-۲- مشخصات ساختمان

مجموعه فرهنگی ژان ماری تجیبائو(Centr Cultural Tjibaou Marie-jean)

۹۴ ۳-۵- ۱- معرفی سایت پروژه (شبه جزیره نیوکالدونیا)

۹۶ ۳-۵-۲- مسابقه طراحی

۹۷ ۳-۵-۳- تبدیل سازههای بومی به های تک- تک لایه ای

۹۸ ۳-۵-۴- فضای داخلی

۹۹ ۳-۶- معبد و موزه آکشاردهام (Museum and Temple Akshardham)

۱ ۰ ۱ ۳-۶- ۱- تاریخچه ساخت بنا

۱ ۰ ۱ ۳-۶-۲- طرح ساختمان

۲ ۰ ۱ ۳-۷- نتیجه گیری

فصل چهارم: برنامه فیزیکی، ضوابط واستانداردها

۴- ۱- مطالعه و تعیین عناصر اصلی مجموعه

۸ ۰ ۱ ۴-۲-حوزه اداری

۹ ۰ ۱ ۴-۲- ۱- اتاق مدیریت

۰ ۱ ۱ ۴-۲-۲- اتاق منشی

۰ ۱ ۱ ۴-۲-۳- اتاق معاون

۰ ۱ ۱ ۴-۲-۴- اتاق کارمندان

اتاق جلسات

۲ ۱ ۱ ۴-۲-۷- اتاق رایانه

۲ ۱ ۱ ۴-۲-۸- آبدارخانه و سلف کارمندان

سرویس بهداشتی

۳ ۱ ۱ ۴-۳- حوزه آموزشی و کتابخانه

۴ ۱ ۱ ۴-۳- ۱- حوزه آموزشی

۴ ۱ ۱ ۴-۳- ۱- ۱- نور و روشنایی محیطهای آموزشی ۴ ۱ ۱
ک ۴-۳- ۱-۲- کلاسهای درس

۴ ۱ ۱ ۴-۳- ۱-۲- ۱- کلاسهای نظری

۵ ۱ ۱ ۴-۳- ۱-۲-۲- کلاسهای عملی

۵ ۱ ۱ ۴-۳- ۱-۲-۳- کلاس سمعی و بصری

۷ ۱ ۱ ۴-۳- ۱-۳- دفاتر کار اساتید و مربیان

ساختار کلی کتابخانه

۸ ۱ ۱ ۴-۳-۲-۲- بخش نگهداری کتاب (مخزن)

۸ ۱ ۱ ۴-۳-۲-۳- نگهداری سایر منابع فارسی و لاتین

۲۰ ۱ ۴-۳-۲-۴- سایت کامپیوتر

۲۱ ۱ ۴-۳-۲-۵- سالن مطالعه

حوزه نمایشگاه و آمفی تئاتر

۲۴ ۱ ۴-۴- ۱- نمایشگاه

۲۴ ۱ ۴-۴- ۱- ۱- نورپردازی نمایشگاه

۲۵ ۱ ۴-۴- ۱-۲- سرویس بهداشتی نمایشگاه

۲۶ ۱ ۴-۴-۲- آمفی تئاتر

۲۶ ۱ ۴-۴-۲- ۱- بخش اداری سالن

۲۷ ۱ ۴-۴-۲-۲- فضای انتظار بیرونی

۲۷ ۱ ۴-۴-۲-۳- فضای انتظار داخلی (سرسرا)

۲۷ ۱ ۴-۴-۲-۴- سالن اصلی نمایش

۲۸ ۱ ۴-۴-۲-۵- اتاق نور و صدا

۲۹ ۱ ۴-۴-۲-۶- پشت صحنه

۳۰ ۱ ۴-۴-۲-۷- اتاق کارگردان

۳۰ ۱ ۴-۴-۲-۸- پش اتاق استراحت گروه

۳۰ ۱ ۴-۴-۲-۹- اتاق گریم

۳۰ ۱ ۴-۴-۲- ۰ ۱- اتاق تعویض لباس

۳۰ ۱ ۴-۴-۲- ۱ ۱- اتاق مطالعه

ل ۴-۴-۲-۳ ۱- سرویس بهداشتی

۳۱ ۱ ۴-۵- حوزه اطلاع رسانی و خدماتی

۳۲ ۱ ۴-۵- ۱- ورودی

۳۲ ۱ ۴-۵-۲- قسمت نگهبانی

چایخانه و تریا

نماز خانه

انبارهای عمومی

۳۷ ۱ ۴-۵- ۱ ۱- سرویس بهداشتی

فصل پنجم: مطالعات منطقه ای وتحلیل سایت

۵- ۱- شناخت وضعیت اقلیمی استان مازندران

۴۱ ۱ ۵-۲- موقعیت جغرافیایی استان مازندران

۴۲ ۱ ۵-۳- دریای مازندران

۴۲ ۱ ۵-۴- عوامل مؤثر بر اقلیم استان مازندران

۴۳ ۱ ۵-۴- ۱- توده های هوایی مؤثر بر آب وهوای استان مازندران

۴۴ ۱ ۵-۴-۲- ناهمواری ها

۴۵ ۱ ۵-۴-۳- پوشش گیاهی استان مازندران

شرﺎﺑ -۵-۴-۵ ۵-۵- تحلیل سایت

۴۷ ۱ ۵-۵- ۱- شناخت بستر طرح در مقیاس شهر

۴۷ ۱ ۵-۵-۲- ابعاد سایت

۴۹ ۱ ۵-۵-۳- عوارض سایت

۴۹ ۱ ۵-۵-۴- دسترسی سایت

۵۰ ۱ ۵-۵-۵- مکانیابی عناصر فرهنگسرا

۵۰ ۱ ۵-۵-۶- نظام ارتباطی ۵۱ ۱

تصویر انتزاعی طرح (پلان و حجم)

۵۲ ۱ ۵-۶- نتیجهگیری

فصل ششم: روندطراحی

۶- ۱- روند طراحی مجموعه

 


مطالب پیشنهادی