رساله طراحی مركز هنر صحنه ای با رويكرد بوم گرايی در 200 صفحه
۱۶ام آذر ۱۳۹۶ صنایع

آداب و رسوم و هنر های هر منطقه ای بخشی از فرهنگ غنی آن قوم و ملت محسوب میشوند که در چنین روزگاری که بیشتر نگاه های دشمنان به فرهنگ جامعه ایرانی می باشد بازگردانی این هنر ها و آیین های فرهنگی یکی از بزرگترین مقابله هایی است که میتوان در مقابل تهاجم فرهنگی اتخاذ کرد که در همین رابطه طراحی مکان هایی همچون مراکز هنر صحنه ای میتواند بستر انجام فعالیت های فرهنگی و در ادامه بازگردانی فرهنگ های مختلف را محیا کند که در همین رابطه در این مقاله از وب سایت تخصصی معماری ۹۸ به ارائه رساله ارشد طراحی مرکز هنر صحنه ای با رویکرد بوم گرایی می پردازیم تا این رساله که بصورت Word در ۲۰۰ صفحه تنظیم شده است را خدمت شما بزرگواران ارائه دهیم .

پایان نامه طراحی مرکز هنر صحنه ای با رویکرد بوم گرایی

هنر های بومی از جمله مورد توجه ترین بخش های فرهنگی یک جامعه هستند که نیازمند توجه بیشتری هستند و بدون شک بازگردانی این هنر ها میتواند تاثیرات مثبت زیادی در فرهنگ یک جامعه داشته باشد که بازگردانی این مرسومات و هنر های مختلف بدون شک جز با برگزاری کلاس های آموزشی و مراکز مرتبط در این زمینه میسر و ممکن نمی باشد پس طراحی مکان هایی متناسب با این موضوع میتواند بسیار موثر باشد که هدف از ساخت چنین مرکزی آموزش علمی و نظری هنرجویان علاقه مند به هنرهای بومی و ارائه ماحصل کار خود به صورت نمایشگاه ها و اشاعه آثار و هنر های هنرمندان مجرب برای عموم مردم و درکل ارتقای هویت بومی و زنده نگه داشتن آن می باشد .بریا پی بردن به محتوای رساله ارائه شده میتوانید سر فصل های رساله را در ادامه مشاهده نمایید .

طراحی مرکز هنر صحنه ای با رویکرد بوم گرایی

طراحی مرکز هنر صحنه ای با رویکرد بوم گرایی

سر فصل های رساله

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه ——————————————————– ۱

۱-۲- بیان مسأله —————————————————– ۳

۱-۳- فرضیه‌ها——————————————————  ۵

۱-۴- اهداف تحقیق ————————————————— ۶

۱-۵- ساختار رساله ————————————————— ۷

فصل دوم : مبانی نظری(ادبیات تحقیق) و پیشینه تحقیق

بخش اول : مبانی نظری   

۲-۱-۱- تعریف واژه فرهنگ ——————————————— ۸

۲-۱-۲- ویژگیهای فرهنگی ———————————————  ۹

۲-۱-۳- تغییرات فرهنگ ———————————————- ۱۰

۲-۱-۴- عناصر فرهنگ ———————————————— ۱۱

۲-۱-۵- عوامل انتقال فرهنگ ——————————————– ۱۱

۲-۱-۶- فرهنگ و ارتباط ———————————————- ۱۲

۲-۱-۶-۱- عناصر روند ارتباطی —————————————— ۱۲

۲-۱-۶-۲- امکان ارتباطی———————————————-  ۱۳

۲-۱-۷- توسعه فرهنگی ———————————————– ۱۴

۲-۱-۸- شناخت هنر ————————————————- ۱۴

۲-۱-۹- هنرهای صحنه ای ——————————————— ۱۷

۲-۱-۱۰- موسیقی ————————————————— ۱۷

۲-۱-۱۰-۱- ریشه واژه موسیقی —————————————— ۱۸

۲-۱-۱۰-۲- تعریف موسیقی ——————————————– ۱۸

۲-۱-۱۰-۳- ساختار موسیقی ——————————————– ۱۹

۲-۱-۱۰-۴- مشخصه های موسیقی ————————————— ۲۱

۲-۱-۱۰-۵- پیشینه موسیقی ——————————————– ۲۲

۲-۱-۱۱- فلسفه هنر ————————————————- ۲۳

۲-۱-۱۲- هنر از دیدگاه نظریه پردازان ————————————– ۲۴

بخش دوم : معماری بومی 

۲-۲-۱- معانی لغوی واژه پایداری —————————————- ۲۸

۲-۲-۲- معماری پایدار چیست؟ —————————————– ۲۸

۲-۲-۳- تاثیر پذیری از شرایط فرهنگی و محیطی و اقلیمی ———————— ۲۹

۲-۲-۴- هماهنگی و سازگاری با طبیعت و محیط زیست درک محیط —————– ۳۰

۲-۲-۵- صرفه جویی در مصرف انرژی صرفه جویی و نگهداری انرژی ————— ۳۱

۲-۲-۶- پاسخ درست به نیاز های عملکردی ———————————- ۳۲

۲-۲-۷-خوانایی و دور از ابهام ——————————————- ۳۲

۲-۲-۸- الگو برداری از معماری بومی اما به صورت امروزی ———————– ۳۳

۲-۲-۹- استفاده درست از مصالح هم از لحاظ بصری و هم از لحاظ زیست محیطی ——- ۳۳

۲-۲-۱۰- معماری بومی ایران ——————————————- ۳۳

۲-۲-۱۱- معماری پایدار یک ویژگی زمینه ای بومی —————————– ۳۶

۲-۲-۱۲-رویکرد پایداری در اصول معماری بومی ایران ————————– ۳۷

۲-۲-۱۳- فواید استفاده از کاربرد اصول معماری بومی ایرانی … ——————— ۳۸

۲-۲-۱۴- جایگاه رویکرد بوم گرایی در توسعه شهری پایدار ———————– ۳۸

۲-۲-۱۴-۱- بوم محوری ———————————————- ۳۹

۲-۲-۱۴-۲- انسان محوری———————————————  ۴۰

۲-۲-۱۵- تعریف توسعه پایدار —————————————— ۴۰

۲-۲-۱۶- معماری اقلیمی ———————————————- ۴۱

۲-۲-۱۷- نقش اقلیم در توسعه ی پایدار————————————- ۴۲

۲-۲-۱۸- معماری بومی ———————————————– ۴۴

۲-۲-۱۹- ساختن وسکونت از دیدگاه هایدگر ——————————— ۴۴

۲-۲-۲۰- ویژگی های معماری بومی————————————— ۴۵

۲-۲-۲۱- استفاده از انرژی تجدید پذیر و صرف جویی در مصرف انرژی در معماری سنتی— ۴۵

بخش سوم : هنر نمایشی

۲-۳-۱- معنی و ریشه هنر نمایش —————————————– ۴۷

۲-۳-۲- خاستگاه هنر نمایش ——————————————– ۴۸

۲-۳-۳- آیین ؛ نمایشی در شهر —————————————— ۵۰

۲-۳-۴- فضای نمایش ———————————————— ۵۲

۲-۳-۵- انواع نمایش در ایران ——————————————- ۵۳

۲-۳-۵-۱-  نمایش‌های کاروانی —————————————— ۵۴

۲-۳-۵-۲- داستان‌گویی‌های نمایشگرانه (نقالی)——————————-  ۵۹

۲-۳-۵-۳-  نمایش عروسکی ——————————————- ۶۲

۲-۳-۵-۴- نمایش های تعزیه ——————————————- ۶۵

۲-۳-۵-۵-  نمایش‌های خنده‌دار (تقلید)————————————- ۶۹

۲-۳-۵-۶- نمایش‌های باختری —————————————— ۷۱

۲-۳-۶- تأثیر نمایشنامه های خارجی در ایران ——————————— ۷۴

۲-۳-۷- جشنواره های تئاتر در ایران پس از انقلاب اسلامی ———————– ۷۵

بخش چهارم : تاریخچه نمایش

۲-۴-۱- نمایش‌هاى پیش از اسلام —————————————- ۷۷

۲-۴-۲-  نمایش‌های پس از اسلام —————————————- ۸۱

۲-۴-۳- نمایش معاصر ———————————————— ۸۴

۲-۴-۴- تحولات عناصر کالبدی در دوره معاصر ——————————- ۸۷

۲-۴-۵- نمایش در دوران معاصر —————————————– ۸۹

بخش پنجم : مطالعات تطبیقی 

۲-۵-۱ ایران ——————————————————- ۷۲

۲-۵-۱-۱- تکیه دولت (اولین امفی تئاتر ایران ) ——————————- ۷۲

۲-۵-۱-۲- تئاتر شهر تهران  ——————————————– ۹۵

۲-۵-۱-۳- مجموعه باغ صبا——————————————-  ۱۰۰

۲-۵-۲-  خارج از ایران ———————————————– ۱۰۷

۲-۵-۲-۱- تماشاخانه هارلم ، هلند—————————————  ۱۰۷

۲-۵-۲-۲- تئاتر ملی لندن  ——————————————– ۱۱۳

فصل سوم : شناخت بستر طرح

۳-۱- موقعیت جغرافیایی استان مازندران ———————————– ۱۲۲

۳-۲- جغرافیای طبیعی منطقه اقلیمی مازندران ——————————– ۱۲۳

۳-۲-۱- ویژگی های اقلیمی استان مازندران ——————————— ۱۲۴

۳-۲-۲- پوشش گیاهی ———————————————– ۱۲۵

۳-۲-۳- بارندگی استان ———————————————– ۱۲۶

۳-۲-۴- دمای هوا ————————————————– ۱۲۷

۳-۲-۵- رطوبت هوا ———————————————— ۱۲۷

۳-۲-۶- پوشش ابری و ساعات آفتابی ————————————- ۱۲۷

۳-۲-۷- جریان وزش باد ———————————————- ۱۲۸

۳-۲-۸- ویژگی های اقتصادی و معیشتی ———————————– ۱۲۸

۳-۳- ویژگی های فرهنگی ——————————————– ۱۲۹

۳-۴- معرفی شهرستان بابلسر ——————————————- ۱۳۰

۳-۴-۱- موقعیت جغرافیایی شهرستان بابلسر——————————–  ۱۳۰

۳-۴-۲- منابع تامین آب شهر بابلسر ————————————– ۱۳۱

۳-۵- بررسی مسائل هواشناسی و اقلیم شهری بابلسر—————————  ۱۳۳

۳-۵-۱- بررسی وضعیت دمایی —————————————– ۱۳۳

۳-۵-۲- یخبندان ————————————————— ۱۳۴

۳-۵-۳- نم نسبی—————————————————  ۱۳۵

۳-۵-۴- توزیع زمانی و مکانی بارش ————————————– ۱۳۵

۳-۵-۵- بررسی جریان باد ——————————————— ۱۳۶

۳-۵-۶  نسیم دریا و خشکی ——————————————– ۱۳۸

۳-۶- چگونگی توسعه شهر بابلسر ————————————— ۱۴۱

۳-۷- بافت شهر ————————————————— ۱۴۲

۳-۷-۱- تراکم های جمعیتی ——————————————- ۱۴۴

۳-۸- مطالعات تاریخی ———————————————– ۱۴۵

۳-۸-۱- اجزا و عناصر مهم تاریخی تشکیل دهنده ی شهر ———————— ۱۴۶

۳-۹- ویژگی های فرهنگی شهرستان بابلسر ——————————— ۱۴۹

۳-۱۰-  مطالعات اقتصادی شهرستان بابلسر ———————————- ۱۵۰

۳-۱۱- ویژگی های معماری بومی در مازندران ——————————- ۱۵۱

نتیجه گیری ——————————————————- ۱۵۱

فصل چهارم : مطالعات تکمیلی و برنامه فیزیکی

۴-۱- استانداردها و ضوابط——————————————— ۱۵۲

۴-۲- طراحی تالار نمایش ——————————————— ۱۵۳

۴-۲-۱- حجم تالار ————————————————- ۱۵۳

۴-۲-۲- فرم متناسب برای تالار همایش ———————————— ۱۵۳

۴-۲-۳- محدودیت های آکوستیک در سالن ——————————— ۱۵۴

۴-۲-۴-  شیب کف سالن ——————————————— ۱۵۵

۴-۲-۵- ورودی نمایشگران——————————————– ۱۵۶

۴-۲-۶- پیش صحنه ————————————————  ۱۵۶

۴-۲-۷- دامنه دید ————————————————– ۱۵۷

۴-۲-۸- اندازه و فرم سالن——————————————— ۱۵۸

۴-۲-۹- خروجی ها و مفهوم فرار—————————————- ۱۵۹

۴-۲-۱۰- عرض خروجی ها ——————————————- ۱۵۹

۴-۳- فضای پارکینگ  ———————————————— ۱۶۰

۴-۳-۱- انواع مختلف پارکینگ—————————————— ۱۶۱

۴-۴- بررسی ضوابط و مقررات ونیازمندیهای فضایی طراحی گالری های هنری ——— ۱۶۳

۴-۴-۱-ساختار عمومی گالری‌ها—————————————– ۱۶۳

۴-۴-۲-ترتیب قرارگیری اشیاء —————————————— ۱۶۳

۴-۴-۳-نورپردازی گالری‌ها ——————————————- ۱۶۴

۴-۴-۴-حرکت و دسترسی گالری‌ها ————————————– ۱۶۵

۴-۴-۵- تنظیم شرایط محیطی —————————————— ۱۶۶

۴-۴-۶- تهویه مطبوع ———————————————— ۱۶۶

۴-۴-۷- آکوستیک ————————————————– ۱۶۶

۴-۴-۸- حریق —————————————————- ۱۶۷

۴-۵- بررسی ضوابط و مقررات ونیازمندیهای فضایی مرکز خرید محصولات  هنری —— ۱۶۷

۴-۵-۱-بررسی بخش های مختلف————————————— ۱۶۷

۴-۶-بررسی ضوابط و مقررات ونیازمندیهای فضایی رستوران ———————- ۱۶۹

۴-۶-۱- بار غذای مختصر ——————————————— ۱۷۱

۴-۶-۲-کافه سرویس ————————————————۱۷۱

۴-۶-۳-کافه تریای سلف سرویس—————————————- ۱۷۱

۴-۶-۴- سرویس قهوه خانه ——————————————– ۱۷۱

۴-۶-۵-آشپزخانه و محل شستشو —————————————- ۱۷۲

۴-۶-۶-رعایت نکاتی برای بهتر و ایده آل بودن رستوران————————-۱۷۲

۴-۶-۷- نکاتی که باید در طراحی رستوران مد نظر باشد———————— ۱۷۳

۴-۷- ضوابط واستانداردهای طراحی————————————– ۱۷۴

۴-۷-۱- ضوابط عمومی طراحی سالن های هنری ،گالری،مرکزخرید —————– ۱۷۴

۴-۷-۱-۱-سالن هنری ———————————————– ۱۷۴

۴-۷-۱-۲-گالری ها  ———————————————— ۱۷۵

۴-۷-۱-۳-مرکز خرید  ———————————————– ۱۷۶

۴-۷-۲- مقررات ساختمانی در حوزه ساختمان های فرهنگی ———————- ۱۷۶

۴-۷-۳- تراکم ساختمانی در کاربری های مختلف —————————–  ۱۷۷

۴-۷-۴-مقررات ساختمانی در تجارت شهری  ——————————– ۱۷۷

۴-۷-۵- احداث بالکن با تراس و پیش آمدگی بر روی معابر ———————-  ۱۷۸

۴-۷-۶- کنسول در قسمت راه پله —————————————- ۱۷۹

۴-۷-۷- تراس —————————————————-  ۱۷۹

۴-۷-۸-رعایت محدودیت ارتفاع —————————————-  ۱۷۹

۴-۷-۹-مسیرهای دسترسی(گذرگاهها)—— —————————— ۱۸۰

۴-۷-۱۰- تخصیص فضا ———————————————- ۱۸۰

۴-۷-۱۱-گذرگاه ها  ———————————————— ۱۸۱

۴-۷-۱۲-آسانسورها   ———————————————— ۱۸۱

۴-۷-۱۳- اتاق های فرعی ———————————————  ۱۸۱

۴-۷-۱۴- سرویس بهداشتی کارمندان ————————————-  ۱۸۱

۴-۷-۱۵-محل های ضروری دیگر ————————————— ۱۸۲

۴-۷-۱۶- پله برقی ————————————————– ۱۸۲

۴-۷-۱۷- مشخصات فنی پله برقی ————————————— ۱۸۳

۴-۷-۱۸- نقاله مسافرتی ———————————————-  ۱۸۵

۴-۷-۱۹سطح شیبدار ———————————————— ۱۸۵

۴-۷-۲۰- مقررات ساختمانی ——————————————  ۱۸۵

۴-۷-۲۱- آتش سوزی ———————————————– ۱۸۶

۴-۷-۲۲- دما وتهویه ———————————————— ۱۸۶

۴-۷-۲۳- ورودی و خروجی ها  —————————————– ۱۸۶

۴-۷-۲۴- ورودی ها و گذر گاهها—————————————-  ۱۸۶

۴-۷-۲۵- درهای اتوماتیک و درهای برقی———————————– ۱۸۷

۴-۷-۲۶-درب‏های خروجی ——————————————- ۱۸۷

۴-۷-۲۷- پلکان ها ————————————————- ۱۸۸

۴-۷-۲۸ سرما —————————————————– ۱۸۸

۴-۸- سرانه مجموعه هنری نمایشی————————————— ۱۸۹

منابع و مآخذ

مطالعات طراحی مرکز هنر صحنه ای با رویکرد بوم گرایی که در این مقاله ارائه شد نمونه فایل کاملی در این رابطه می باشد , این محصول که بصورت word در ۲۰۰ صفحه تنظیم شده است را از فروشگاه معماری وب سایت تخصصی معماری ۹۸ تهیه نمایید .


مطالب پیشنهادی