رساله فرهنگسرای هنر صنایع دستی
۱۶ام آذر ۱۳۹۶ صنایع

فهرست مطالب :

فهرست اول : کلیاتی در مورد صنایع دستی

۱-۱صنایع دستی از دیدگاهای مختلف.

۲-۱ نگرشی بر تاریخچه صنایع دستی ایران

۳- ۱ جایگاه صنایع دستی در ایران.

۱-۳-۱ توجیه اقتصادی.

۲-۳-۱ توجیه فرهنگی و اجتماعی

۱-۲-۳-۱- صنایع دستی و فرهنگی خودی.

۲-۲-۳-۱  صنایع دستی و فرهنگ بیگانه

۳-۳-۱صنایع دستی و ارزشهای هنری و تاریخی

۴-۱ آشنایی با تعدادی از صنایع دستی موجود در کشور.

۱-۴-۱سفالگری.

۱-۱-۴-۱ شیوه های تولید در حال حاضر

۱-۱-۴-۱ شیوه های تولید در حال حاضر

۲-۱-۴-۱  لعاب.

۳-۱-۴-۱  کاشی کاری.

۴-۱-۴-۱  کوره های کاشی پزی

۵-۱-۴-۱  کاشی گلی..

۶-۱-۴-۱  کاشی جسمی

۷-۱-۴-۱  رنگ سازی

۲-۴-۱ قلمزنی

۱-۲-۴-۱  شیوه کار

۳-۴-۱ زرگری.

۴-۴-۱  منبت

۱-۴-۴-۱  شیوه کار

۵-۴-۱  معرق

۶-۴-۱ خاتم

۱-۶-۴-۱ شیوه های تولید خاتم

۷-۴-۱  قالیبافی

۱-۷-۴-۱  قالیبافی در دوره های گوناگون تاریخی

۲-۷-۴-۱  نکات فنی.

۳-۷-۴-۱ساختمان دار قالیبافی

۴-۷-۴-۱  ابزارهای قالیبافی

۵-۷-۴-۱  رفوگری.

۸-۴-۱ نمد مالی.

۹-۴-۱ پارچه بافی.

۱-۹-۴-۱  مشخصات دستگاههای بافندگی دستی.

۲-۹-۴-۱  پارچه های قلم کار

۱-۲-۹-۴-۱   شیوه  تولید

۲-۲-۹-۴-۱   مهرچوبی.

۳-۲-۹-۴-۱   رنگ.

۴-۲-۹-۴-۱    پارچه

۱۰-۴-۱  چاقوسازی.

۱-۱۰-۴-۱  تولید

۲-۱۰-۴-۱  ذکر بعضی از فوت و فن های کار

۱۱-۴-۱ شیشه گری

۱-۱۱-۴-۱  تاریخچه شیشه گری در ایران.

۲-۱۱-۴-۱  شیوهای تولید.

۱۲-۴-۱  سازهای سنتی.

۱۳-۴-۱  مینیاتور

۱-۱۳-۴-۱ تحول هنر مینیاتور

فصل دوم : مطالعات محیطی

۱-۲ موقعيت قرارگيري استان زنجان در كشور

۲-۲ كليات سياسي، اداري استان زنجان

۱-۳-۲ راه آهن

۲-۳-۲ راه‌هاي هوايي

۴-۲ بررسي وضعيت جغرافيايي استان زنجان

۱-۴-۲ كوهها

۲-۴-۲ رودخانه‌ها

۳-۴-۲ پوشش گياهي

۵-۲ شرايط آب و هواي استان زنجان

۱-۶-۲ ت توپوگرافيك شهر زنجان

۷-۲ مطالعه زمين‌شناسي و زلزله شهر زنجان

۸-۲ وضعيت اقليمي شهر زنجان

۱-۸-۲ تابش آفتاب

۲-۸-۲ دماي هوا

۳-۸-۲ رطوبت هوا

۴-۸-۲ باد

۵-۸-۲ بارندگي

فصل سوم : مطالعات معماری

معرفی و شناخت شهر زنجان ، تاریخی، اجتماعی و اقتصادی۱-۳  مقدمه

۱-۳  مقدمه

۲-۳  وجه تسمیه زنجان

۳-۳  عوامل مؤثر درپیدایش و گسترش شهر زنجان

۴-۳   تاریخچة توسعة شهر زنجان

۵-۴  خصوصیات کلی ‌بافت قدیمی شهر زنجان

۷-۳  عناصر تاریخی شهر

۱-۷-۳  محلات

۲-۷-۳ حصار شهر

۳-۷-۳ آب انبارها

۴-۷-۳  گرمابه‌ها

۵-۷-۳  رختشویخانه

۶-۷-۳  امامزاده‌ها

۷-۷-۳  مساجد

۸-۷-۳ مجموعه تاریخی بازار

۸-۳  ویزگی های فرهنگی و نژادی

۹-۳  مطالعه خصوصیات جمعیتی شهر زنجان

۱-۹-۳ ساختار سنی و جنسی جمعیت

۱۰-۳  آمار پاره ای از فضاهای فرهنگی شهر زنجان

۱۱-۳ بررسی وضعیت اقتصادی شهر زنجان

۱-۱۱-۳ عمده صنایع دستی موجود در شهر زنجان

۱-۱-۱۱-۳ چاقو سازی

۲-۱-۱۱-۳  ملیله سازی

۳-۱-۱۱-۳ چارق دوزی

۴-۱-۱۱-۳ فرش بافی

فصل چهارم : مطالعات تحلیلی

برسی عوامل موثر در طراحی

۱-۴ برخی ا ز معیارهای آسایش

۱-۴ برخی ا ز معیارهای آسایش.

۱-۱-۴ نمودار زیست- اقلیمی ساختمانی به روش اولگی

۲-۱-۴ نمودار زیست- اقلیمی ساختمانی به روش گیوانی

۳-۱-۴ معیار ماهانی.

۲-۴ تأثیر عوامل اقلیمی بر منطقه آسایش انسان در شهرزنجان

۳-۴ تأثیر عوامل اقلیمی برساختمان در شهر زنجان

۴-۴ اهداف عمده در طرح اقلیمی در شهر زنجان

۱-۴-۴ اجتناب از اتلاف حرارت ساختمان

۲-۴-۴ اجتناب از اتلاف حرارت ساختمان با کنترل وزش باد

۳-۴-۴ بهره‌گیری از انرژی خورشیدی در گرمایش ساختمان

۴-۴-۴ محافظت ساختمان در برابر تابش آفتاب

۵-۴-۴ بهره‌گیری لز نوسان روزانه دمای هوا

۶-۴-۴ فرم کالبدی ساختمان

۷-۴-۴ نحوه قرارگیری ساختمان‌های مجموعه

۸-۴-۴ عوامل مؤثر در تعیین جهت استقرار ساختمان‌های مجموعه

۱-۸-۴-۴ عامل تابش آفتاب در تعیین جهت استقرار ساختمان‌های مجموعه

۲-۸-۴-۴ عامل باد در تعیین جهت استقرار ساختمان‌های مجموعه

۳-۸-۴-۴ جهت خیابانها و مسیرهای عابر پیاده

۴-۸-۴-۴ پنجره‌ها و سایه‌بان‌ها

۵-۴ نتایج.

فصل پنجم : اصول فنی و استانداردهای طراحی در فضاهای مجموعه

۱-۵ تعداد واحدها و ساعات تدریس رشته صنایع دستی

۲-۵ بررسی و شناخت فضاهای اصلی و فرعی مجموعه

۱-۲-۵ فضاهای آمورشی

۲-۲-۵ فضاهای کمک آموزشی

۳-۲-۵ فضاهای رفاهی و خدماتی

۳-۵ استانداردهای طراحی برای فضاهای کمک آموزشی

۲-۳-۵ یک کتابخانه

۴-۵ فضاهای مختلف کتابخانه

۱-۴-۵  الحاقات به کتابخانه

۵-۵ فضاهای کتابخانه

۱-۵-۵ کتابخانه های مرجع

۱-۱-۵-۵ تسهیلات مطالعه انفرادی

۲-۱-۵-۵  نور در کتابخانه

۳-۱-۵-۵ صدا در کتابخانه

۴-۱-۵-۵  درجه حرارت، رطوبت و تهویه

۵-۱-۵-۵ کابینت های کارتهای کاتالوگ

۶-۱-۵-۵ اطفای حریق

۶-۵  واحد خدمات عمومی

۱-۶-۵ واحد خدمات فنی

۲-۵-۶  واحد خدمات اداری

۳-۵-۶  خدمات پشتیبانی

۷-۵ کارگاهها

۸-۵ معیارهایی که در برنامه ریزی فیزیکی این مجموعه تأثیر گذارند

۹-۵ دسته بندی فضاهای موردنیاز با توجه به کاربری

۱۰-۵ فضاهای آموزشی

۱-۱۰-۵ کلاسها و کارگاهها

۱۱-۵ فضاهای کمک آموزشی

۱-۱۱-۵ کتابخانه

۲-۱۱-۵ مجموعه مواد کتابخانه

۱۲-۵ فضاهای رفاهی – خدماتی

۱۳-۵ تحلیل سایت و روند طراحی

۱-۱۳-۵ موقعیت سایت در طرح تفصیلی شهرستان زنجان

۱۴-۵ دلایل انتخاب سایت

۱۵-۵   اهداف موردنظر طرح تفصیلی

۱-۱۵-۵ طرح تفصیلی و نقاط مثبت در سایت

۲-۱۵-۵  طرح تفصیلی و نقاط منفی در سایت

۱۶-۵ آشنائی با موقعیت سایت طراحی

۱-۱۶-۵ دسترسی ها

۲-۱۶-۵ فضاهای باز و بسته

۳-۱۶-۵ کیفیت ابنیه

۴-۱۶-۵  طبقات

۵-۱۶-۵ کاربری ها

۱۷-۵ روند طراحی

۱-۱۷-۵ تجزیه و تحلیل سایت

۲-۱۷-۵ موقعیت سایت در بافت شهرستان

۱۸-۵ دید و منظر در مقیاس شهری

۱۹-۵ ترافیک سواره و شبکه های ارتباطی

۲۰-۵ ترافیک پیاده و شبکه های ارتباطی

۱-۲۰-۵ گره ها

۲۱-۵ سایت و موقعیت مکانی کاربریها

۲۲-۵ اهداف موردنظر طراحی

۲۳-۵  توصیف طرح

۱-۲۳-۵ توصیف ایده کلی طرح (concept).

۲-۲۳-۵ ایده اصلی طرح

۲۵-۴ نقشه ها و مدارک معماری.

۱-۲۵-۴ اتودهای اولیه تا شکل گیری طرح نهایی.

فهرست تصاویر , جداول


مطالب پیشنهادی