نمایشگاه «سازه های برگزیده طرح اسکان موقت زلزله زدگان کرمانشاه»
۱۴ام دی ۱۳۹۶ صنایع

‘}
];

نمایشگاه «سازه های برگزیده طرح اسکان موقت زلزله زدگان کرمانشاه» با حمایت انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف و با مشارکت داوطلبانه متخصصین در زمینه های معماری، سازه، پوشش، ساخت، تأسیسات، محیط زیست، زندگی، اقتصاد و مدیریت، مورخ ۱۹ و ۲۰ دی ماه ۹۶ در باغ کتاب تهران برگزار می گردد:

عنوان نمایشگاه:
«سازه های برگزیده طرح اسکان موقت زلزله زدگان کرمانشاه»

اﻧﺠﻤﻦ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ﭘﺲ از وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻣﻮرخ ١٣٩۶/٨/٢١ ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ محدود از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺮﻓﻪ ای و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﮐﺸﻮر ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﮑﺎن ﻣﻮﻗﺖ -ﯾﻌﻨﯽ اﺳﮑﺎن ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻗﺎﻣﺖ در ﭼﺎدر و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻦ داﺋﻢ- را ﮔﺮدآوری، ارزﯾﺎﺑﯽ، و آﻣﺎده اﺟﺮا ﮐﻨﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺲ از درک و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺴﺎﻟﻪ و اﻟﺰاﻣﺎت ﻃﺮح ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯿﺶ از ۴۰ ﻣﺘﺨﺼﺺ داوﻃﻠﺐ، ﮐﺎرﮔﺮوﻫﻬﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و اﻟﺰاﻣﺎت آن در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری، ﺳﺎزه، ﭘﻮﺷﺶ، ﺳﺎﺧﺖ، ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت، ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، زﻧﺪﮔﯽ، اﻗﺘﺼﺎد، و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ. ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺤﺜﻬﺎ و ﺑﺮرﺳﯿﻬﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ، ﺷﺶ ﻃﺮح ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻨﺪ. از وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺑﺎرز اﯾﻦ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺳﺮﻋﺖ اﺟﺮای ﺑﺎﻻﺳﺖ. در ادامه از این شش طرح، در حال حاضر دو طرح تکمیل شده و قابل نمونه سازی هستند و طرح سوم در حال توسعه. لازم به ذکر است که در مورد برخی از معیارها همچون قیمت بعضا انعطاف پذیرتر عمل شده. ولی در مقابل در مورد معیارهای امنیت ساختمان به شدت سخت گیرانه عمل شده است. و تمام موارد آیین نامه اجرایی ساختمان شامل زلزله و باد در شدیدترین حالت مد نظر طراحان و کارگروههای مختلف قرار گرفته است.
ﮔﺎﻣﻬﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎ، ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
-ﻧﻤﺎﯾﺶ و اراﺋﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای ﻋﻤﻮم و ﻣﺪﻋﻮﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ ای و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار
-ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ و اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ
-ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻻزم ﺑﺮای اﺟﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﻃﺮﺣﻬﺎ در ﯾﮏ (ﯾﺎ ﭼﻨﺪ) روﺳﺘﺎ
-اﺟﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﻃﺮﺣﻬﺎ در روﺳﺘﺎ(ﻫﺎی) ﻣﻨﺘﺨﺐ (ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﻠﻮت و ﭘﺎﯾﺶ آن
-اﻋﻤﺎل اﺻﻼﺣﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ

از اینرو نمایشگاه «سازه های برگزیده طرح اسکان موقت زلزله زدگان کرمانشاه» با حمایت انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف به منظور ﭘﯿﺶ ﺑﺮدن ﻗﺪم ﺑﻌﺪی ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ و اراﺋﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻤﻮم، اﻋﻢ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن، اﺳﺘﺎدان، ﺷﺎﻏﻼن ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ، و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﻧﻬﺎدﻫﺎی ذﯾﺮﺑﻂ، و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران مورخ ۱۹ و ۲۰ دی ماه ۹۶ در باغ کتاب تهران برگزار می گردد:

معیارهای مورد توجه در طرح ها:
۱. قیمت زیر ۳ میلیون تومان (۳۰ متر مربع، ۶ متر مربع بر هر نفر طبق استاندارد سازمان ملل)
۲. ساخت آسان بدون نیاز به تخصص ویژه
۳. مواد اولیه در دسترس
۴. امکان گرمایش و تهویه ساده هوا
۵. مقاوم در برابر آتش سوزی، باد و باران و برف و احیانا زلزله
۶. قابل ساخت و پیاده سازی در دو روز
۷. قابل بازیافت بدون صدمه به محیط زیست (و شاید هم امکان بهره برداری از این سازه ها در آینده برای توسعه یا تبدیل شدن به یک محل دائم)
۸. قابل اجرا توسط افراد محلی
۹. مقاوم در برابر سرقت
۱۰. قابلیت اجرا در سطح ۱۰۰۰۰ واحد با توجه به ویژگی های منطقه
۱۱. کم حجم و حمل و نقل آسان به محل اجرا با توجه به تعداد بالای مورد نیاز و همچنین محدودیت تردد در جاده های منتهی به محل زلزله
۱۲. برق، نور و روشنائی در حد استاندارد
۱۳. مقاوم در برابر رطوبت زمین
۱۴. توجه به توانائی ها و محدودیت های بومی از همه جهات
۱۵. قابلیت تفکیک به فضاهای خصوصی تر (مثلا برای والدین جدا از بچه ها)
۱۶. عایق صوتی بودن
۱۷. رنگ و طرح آرامش بخش
۱۸. متناسب با اقلیم
۱۹. چیدمان مناسب برای القای حس همسایگی و تعلق
۲۰. دسترسی به آشپزخانه و محل ظرفشوئی
۲۱. دسترسی به سرویس بهداشتی

دسته بندی نهایی معیارها:
۱- سازه: مقاوم در مقابل باد و زلزله، فونداسیون محکم، متراژ ٣٠ متر مربع
٢- پوشش: مقاوم در مقابل آتش سوزى، باران، برف، رطوبت و سرما
٣- نحوه ساخت: سبک، در محل، بدون نیاز به تجهیزات ویژه و سنگین، با استفاده از نیروهاى محلى، نصب در دو روز
۴- امکانات: دسترسى به توالت، حمام، دستشوئى و محل پخت و پز
۵- تسهیلات: برق، روشنائى، تهویه، نور و گرما
۶- محیط زیست: بازیافت شدنى یا قابل انبار کردن
٧- طرح و رنگ آرامش بخش، متناسب با ویژگى هاى محلى، ضد سرقت

طرح های ارائه شده از ۳ گروه طراحی:
– مهندس علی عبدی؛ فارغ التحصیل مهندسی مکانیک ورودی ۱۳۷۶ دانشگاه صنعتی شریف
– یک گروه به سرپرستی دکتر بهرخ خوشنویس؛ دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه ایالتی اوکلاهاما و مخترع و استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، عضو هیئت علمی دانشگاه کالیفرنیای جنوبی (USC)، مبتکر چاپگر سه‌بعدی بتنی، مجری ناسا برای ساخت خانه در کره ماه، تنها ایرانی عضو انجمن مخترعین آمریکا
– یک گروه از دانشجویان ارشد سازه ورودی ۹۵ دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف، به سرپرستی امیر قهرمانی؛ اعضای تیم: آراز مهدی زاده، سید مهدی سید رضایی
(اجرای هر ۳ سازه با شرکت جوان روح می باشد.)

* بازدید از نمایشگاه برای عموم آزاد و رایگان می باشد.

زمان برگزاری نمایشگاه: سه شنبه و چهارشنبه ۱۹ و ۲۰ دی ماه ۱۳۹۶، ساعت ۹ الی ۱۸
مکان: بزرگراه شهید حقانی (غرب به شرق) بعد از مترو شهید حقانی، بلوار کتابخانه ملی، باغ کتاب تهران

دریافت پوستر
منبع خبر: www.MemarNews.com

مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

هرگونه استفاده از مطالب اختصاصی این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.

share Memarnews content
Follow Memarnews


مطالب پیشنهادی