صنایع
۲۸ام آبان ۱۳۹۶ صنایع

ساخت ساختمان هایی با سبک معماری سبز امروزه بیشتر از گذشته مورد توجه می باشد و انواع ساختمان ها با کاربری های مختلف همچون اداری و تجاری و مسکونی و … با این سبک ساخته میشوند زیرا کمترین اثرات را بر محیط زیست دارد و میتوان گفت سبکی همگام با حفظ منافع محیط زیست و طبیعت می باشد که در همین راستا در این مقاله از وب سایت تخصصی معماری ۹۸ نمونه مطالعاتی در این رابطه با عنوان رساله ارشد طراحی مجتمع تجاری با رویکرد معماری سبز می پردازیم تا نمونه مطالعات کاملی در این رابطه بصورت word تنظیم شده در ۱۱۶ صفحه ارائه دهیم .

پایان نامه طراحی مجتمع تجاری با رویکرد معماری سبز

این رساله در ۵ فصل تدوین شده است که فصل اول شامل کلیات تحقیق است که این فصل شامل مقدمه , بیان مسئله , ضرورت انجام تحقیق , اهداف و سوالات و فرضیه های پژوهش است . فصل دوم به بررسی اهداف و مفاهیم پروژه , مبانی نظری و ارایه نمونه های موردی از گذشته  و حال تا از این طریق آنچه در حوزه عمل و نظر در این حوزه انجام پذیرفته است برای طرح نهایی مورد واکاوی و نقد قرار گیرد . فصل سوم مروری بر مطالعات بستر طرح و شناسایی اقلیمی منطقه  بحث کلی و تحلیلی از آنچه در این زمینه صورت گرفته است . فصل چهارم ضوابط و استاندارد های طراحی و برنامه فیزیکی و فصل پنجم معرفی روند طراحی و ارائه طرح پیشنهادی می باشد .

 مجتمع تجاری با رویکرد معماری سبز 

مجتمع تجاری با رویکرد معماری سبز

سر فصل های رساله

فصل اول : کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه —————————————————-۱

۱-۲- تعریف مساله ———————————————– ۲

۱-۳- سؤالهای تحقیق———————————————  ۶

۱-۴- فرضیه ها ————————————————- ۶

۱-۵- ضرورت انجام تحقیق —————————————– ۶

۱-۶- ساختار رساله ———————————————- ۷

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق 

بخش اول : معماری پایدار و شاخصهای آن 

۲-۱-۱-  مقدمه ————————————————- ۸

۲-۱-۲- تعاریفی از معماری پایدار ————————————- ۹

۲-۱-۳- اصول معماری پایدار ————————————— ۱۰

۲-۱-۴- معماری پایدار چیست؟ ————————————- ۱۰

۲-۱-۵- الگوهای معماری پایدار ————————————- ۱۱

۲-۱-۶-  تاثیر پذیری از شرایط فرهنگی و محیطی و اقلیمی ——————- ۱۲

۲-۱-۶-۱- هماهنگی و سازگاری با طبیعت و محیط زیست ——————- ۱۲

۲-۱-۶-۲-صرفه جویی در مصرف انرژی——————————- ۱۳

۲-۱-۶-۳-  پاسخ درست به نیاز های عملکردی ————————– ۱۳

۲-۱-۶-۴- خوانایی و دور از ابهام———————————— ۱۴

۲-۱-۶-۵-  الگو برداری از معماری بومی اما به صورت امروزی —————- ۱۴

۲-۱-۶-۶-  استفاده درست از مصالح هم از لحاظ بصری و هم از لحاظ زیست محیطی  ۱۴

۲-۱-۷- معماری سبز ——————————————– ۱۵

۲-۱-۸- اصول معماری سبز —————————————- ۱۷

۲-۱-۸-۱-اصل حفاظت از انرژی ———————————— ۱۷

۲-۱-۸-۲- اصل کار با اقلیم —————————————- ۱۷

۲-۱-۸-۳- اصل کاهش استفاده از منابع جدید —————————- ۱۸

۲-۱-۸-۴- اصل احترام به کاربران ———————————— ۱۹

۲-۱-۸-۵- اصل احترام به سایت ————————————- ۲۰

۲-۱-۸-۶- اصل کل گرایی —————————————- ۲۱

۲-۱-۹- معیارهای سنجش ساختمان‌های سبز —————————- ۲۲

۲-۱-۱۰- مزایای ساختمان سبز ————————————– ۲۳

۲-۱-۱۱- اصول معماری پایدار ————————————– ۲۴

۲-۱-۱۱-۱- صرفه جویی در منابع————————————  ۲۴

۲-۱-۱۱-۲- طراحی برای بازگشت به چرخه زندگی————————  ۲۴

۲-۱-۱۱-۳- طراحی برای انسان ————————————- ۲۵

۲-۱-۱۲- اهداف معماری پایدار————————————– ۲۵

۲-۱-۱۳- لزوم احداث ساختمان به صورت سبز و پایدار ——————— ۲۶

۲-۱-۱۴- نظریات معماران در مورد معماری پایدار ————————- ۲۷

۲-۱-۱۵- نگرانی های زیست محیطی برای توسعه پایدار ——————— ۲۷

۲-۱-۱۶- پایداری اکولوژیکی (بوم شناختی) —————————– ۳۱

بخش دوم : فضای شناخت فضای تجاری

۲-۲-۱- فضای عمومی چیست؟ ————————————- ۳۲

۲-۲-۲-ویژگی فضای عمومی ————————————— ۳۲

۲-۲-۳- شناخت فضاهای تجاری گذشته در ایران و جهان ——————– ۳۳

۲-۲-۳-۱- بررسی هویت بازار در ایران ——————————– ۳۳

۲-۲-۳-۲- نظام فضایی و کارکرد بازارهای سنتی ایران ———————- ۳۹

۲-۲-۳-۳- فضاهای مربوط به کارکرد مذهبی ـ فرهنگی ———————  ۴۲

۲-۲-۳-۴-  فضاهای مربوط به کارکردهای خدماتی ———————— ۴۲

۲-۲-۳-۵- فضاهای مربوط به کارکردهای اجتماعی و ارتباطی —————– ۴۳

۲-۲-۴- بررسی انواع بازار در گذشته———————————- ۴۴

۲-۲-۴-۱- انواع بازار بر اساس حوزه نفوذ——————————  ۴۵

۲-۲-۴-۲- انواع بازار بر اساس اقلیم ———————————-۴۶

۲-۲-۴-۳- انواع بازار بر اساس ریخت شناسی —————————- ۴۸

۲-۲-۵- بررسی فضاهای تجاری گذشته در جهان ————————– ۴۸

۲-۲-۶- مقایسه بازارهای جدید و قدیمی ——————————- ۵۱

۲-۲-۷- سیر تکوین و تحول مراکز خرید درایران ————————– ۵۳

۲-۲-۷-۱- مراکز خرید در ایران در دوره ی سلوکیان ———————– ۵۴

۲-۲-۷-۲- مراکز خرید در ایران در دوره ی اشکانیان———————— ۵۴

۲-۲-۸- انواع مراکز خرید —————————————– ۵۵

۲-۲-۹- انواع مراکز خرید از نظر وسعت و حوزه نفوذ———————– ۵۶

۲-۲-۹-۱- مراکز خرید ناحیه ای ————————————- ۵۶

۲-۲-۹-۲- مراکز خرید محله ای  ———————————— ۵۷

۲-۲-۹-۳- مراکز عرضه کننده ی کالاهای تخصصی ———————— ۵۷

۲-۲-۹-۴- بازارهای دوره ای ————————————–  ۵۷

۲-۲-۹-۵- بازارچه ها ——————————————– ۵۸

۲-۲-۱۰- انواع مراکز خرید از نظر اقلیم ——————————– ۵۸

۲-۲-۱۰-۱- بازارهای مناطق گرم و خشک —————————— ۵۹

۲-۲-۱۰-۲- بازارهای مناطق سرد و کوهستانی ————————— ۵۹

۲-۲-۱۰-۳- بازارهای مناطق مرطوب و پرباران ————————— ۵۹

۲-۲-۱۱- انواع مراکز تجاری ————————————— ۶۰

۲-۲-۱۱-۱- مراکز تجاری محله ای———————————– ۶۰

۲-۲-۱۱-۲- مراکز تجاری در جوار خیابانها —————————– ۶۰

۲-۲-۱۱-۳- پاساژها ——————————————— ۶۰

۲-۲-۱۱-۴- مجموعه‌های تجاری———————————— ۶۰

۲-۲-۱۱-۵- فروشگاههای بزرگ ———————————— ۶۰

۲-۲-۱۱-۶-فروشگاههای زنجیره ای ———————————- ۶۰

بخش سوم : مطالعات تطبیقی 

۲-۳-۱- مجتمع تجاری تفریحی مسکونی ستاره فارس ———————- ۶۲

۲-۳-۲- مجتمع تجاری Galeries Lafayette —————————- ۶۶

۲-۳-۳- مجتمع تحاری تفریحی  Euralille centre commercial ————— ۶۸

فصل سوم :  شناخت بستر طرح

۳-۱-ویژگی های معماری در اقلیم گرم و مرطوب ————————- ۷۱

۳-۱-۱- اختلاف کم درجه حرارت بین شب و روز ———————— ۷۲

۳-۱-۲- پوشش بسیار کم گیاهی————————————- ۷۲

۳-۱-۳- میزان تبخیر آب در منطقه بسیار زیاد —————————- ۷۳

۳-۱-۴-تابش تقریباً عمودی آفتاب در فصول بهار و تابستان ——————- ۷۳

۳-۲- بافت اقلیم گرم و مرطوب ————————————- ۷۴

۳-۳- پیدایش جزیره کیش—————————————–  ۷۶

۳-۴- تاریخچه جزیره کیش —————————————- ۷۷

۳-۵- موقعیت استراتژیک کیش————————————– ۷۸

۳-۶- داستان کیش ———————————————- ۷۸

۳-۷- موقعیت جغرافیایی جزیره کیش ——————————— ۷۹

۳-۸- ویژگی های اقلیمی جزیره کیش ——————————— ۸۰

۳-۸-۱- آب و هوای جزیره کیش ———————————— ۸۱

۳-۸-۲- پدیده های شرجی—————————————– ۸۱

۳-۸-۳- بادهای محلی ——————————————– ۸۲

۳-۹- فرهنگ و مردم جزیره کیش————————————  ۸۳

۳-۱۰- پوشش گیاهی جزیره کیش ———————————— ۸۴

فصل  چهارم : استاندارد ها و ضوابط طراحی

۴-۱- استانداردهای طراحی مجتمع‌های تجاری  و پارک ها ——————- ۸۵

۴-۱-۱- ارتفاع طبقات ——————————————–۸۵

۴-۱-۲- دربهای ورودی ——————————————-۸۵

۴-۱-۳- دربهای خروج ——————————————- ۸۶

۴-۱-۴- پلکانها ———————————————— ۸۶

۴-۱-۵- پله برقی ———————————————– ۸۶

۴-۱-۶- آسانسور ———————————————– ۸۶

۴-۱-۷- سطح شیبدار ——————————————– ۸۷

۴-۲-  استانداردهای مربوط به کاربریهای مختلف در مجموعه تجاری ———— ۸۷

۴-۳- استانداردهای فضا —————————————— ۸۹

۴-۴- مقرارت ساختمانی در حوره تجارتی —————————— ۹۲

۴-۴-۱- مقررات ساختمانهای تجارتی در مرکز محله و مرکز ناحیه ————– ۹۲

۴-۴-۲- مقررات ساختمانی در تجارت شهری —————————- ۹۳

۴-۵- مقررات تفکیک زمینهای واقع در حوزه استفاده از زمینهای تجارتی ———- ۹۶

۴-۶- یکپارچگی با محیط اجتماعی ———————————– ۹۶

۴-۷- نماهای خارجی ——————————————– ۹۷

۴-۸-  کنترل هوا ———————————————— ۹۷

۴-۹- پارکینگ و ترافیک —————————————— ۹۸

۴-۱۰- کاربرد رنگ و کار های هنری ——————————— ۱۰۰

۴-۱۱- پذیرایی- سرگرمی —————————————- ۱۰۰

۴-۱۲- نورگیری در مراکز تجاری———————————— ۱۰۱

۴-۱۳- ضوابط طراحی مراکز تجاری ——————————— ۱۰۱

۴-۱۳-۱- کاربری تجاری —————————————– ۱۰۱

۳-۱۳-۲- پاساژ و مجتمع تجاری————————————  ۱۰۲

۴-۱۳- استاندارد ها ——————————————–  ۱۰۳

۴-۱۳-۱- رستوران ها ——————————————- ۱۰۳

۴-۱۳-۲- خرده فروشی ها —————————————- ۱۰۳

۴-۱۴- جداسازی انواع ترافیک ————————————- ۱۰۵

۴-۱۵- انواع پله  ———————————————– ۱۰۶

۴-۱۵-۱- ابعاد و ویژگی های پله ———————————— ۱۰۸

۴-۱۵-۲- پله برقی ——————————————— ۱۱۱

۴-۱۶- رامپ ————————————————  ۱۱۳

۴-۱۷- تعیین روابط اجزاء تشکیل دهنده انواع واحدهای تجاری ————— ۱۱۴

۴-۱۸-  بررسی فضاهای مورد نیاز در مراکز تجاری ـ تفریحی —————– ۱۱۵

۴-۱۸-۱- فضاهای فرهنگی ـ تفریحی——————————–  ۱۱۵

۴-۱۸-۲- فضاهای تجاری —————————————- ۱۱۶

۴-۱۸-۳-  فضاهای سبز و پارک ———————————— ۱۱۶

۴-۱۹- تأسیسات مکانیکی و بهداشتی ——————————–  ۱۱۷

منابع و مآخذ

رساله معماری مجتمع تجاری با رویکرد معماری سبز ارائه شده در این مقاله نمونه مطالعات کاملی در این زمینه می باشد , این محصول که بصورت word در ۱۱۵ صفحه تنظیم شده است را از فروشگاه معماری ب سایت تخصصی معماری ۹۸ تهیه نمایید .

۲۸ام آبان ۱۳۹۶ صنایع

کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی کلانشهرها

‘, layer: ‘

‘}
];

کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی کلانشهرها
راهکارها و چالش ها با محوریت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران

برگزارکننده: دانشگاه امام علی (ع)

محورهای کنفرانس:
مهندسی معماری و امنیت
مهندسی شهرسازی و امنیت
منظر شهری پایدار و امنیت
راهکارهای طراحی جهت دستیابی به محیط­ های امن شهری
مباحث نظری، قوانین و بستر حقوقی در حوزه امنیت محیط­ های شهری
روش­ های مدیریت مشارکتی در تامین امنیت شهری
نگرش اسلام به موضوع پیشگیری از وقوع جرم در محیط­ های شهری
روش­ های تحقق امنیت در شهرهای ایرانی – اسلامی
جنسیت و فرهنگ در امنیت شهری
مدیریت و فناوری­ های نوین در ارتقاء امنیت شهری
روش­های سرمایه­ گذاری در حوزه امنیت شهری
امنیت شهری و توسعه گردشگری
آینده­ پژوهی وقوع جرم در محیط­ های شهری
توسعه پایدار و کاهش جرم در محیط‌های شهری
شهرهای مرزی و مسائل امنیتی و انتظامی
شهرهای مرزی و مسائل اجتماعی
شهرهای مرزی و مسائل اقتصادی
شهرهای مرزی و مسائل ژئوپولتیگی
شهرهای مرزی و کارکردهای بین المللی
اقتصاد، مدیریت و امنیت
جغرافیا، محیط زیست و امنیت
رسانه، ارتباطات و امنیت
مهندسی عمران و امنیت
محیط زیست و امنیت
گردشگری امنیت
جامعه شناسی و امنیت
مدیریت بحران

تاریخ های مهم:
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: ۲۹ اسفند ماه ۹۶
اعلام نتایج داوری مقالات: ۱۰ فروردین ماه ۹۷
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۵ فروردین ماه ۹۷
زمان برگزاری کنفرانس: ۵ اردیبهشت ماه ۹۷

دبیرخانه:
تهران، کارگز جنوبی، میدان حر، دانشگاه امام علی (ع)
تلفن: ۰۲۱۶۶۴۰۹۰۲۱  (زمان تماس: شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹ صبح الی ۱۷ بعداز ظهر)
ایمیل: info@icsp.ir
سایت مرتبط: icsp.ir
پوستر کنفرانس
منبع خبر: www.MemarNews.com

مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

 

share Memarnews content
Follow Memarnews

مطالب پیشنهادی :

۲۸ام آبان ۱۳۹۶ صنایع

دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت

‘, layer: ‘

‘}
];

برگزارکننده: دانشگاه صنعتی شریف

محورهای کنفرانس:

• سازه:
سازه‌‌های بتنی – سازه‌‌های فولادی- سازه های بنایی- سازه های چوبی- مهندسی پل- مهندسی سد- مکانیک جامدات صنعتی سازی سازه ها- تحلیل، طراحی و اجرای سیستم های نوین سازه ای و روشهای نوین بهسازی و مقاوم سازی سازه ها – فناوری ها و مصالح نوین سازگار با محیط زیست – طراحی و اجرای سازه های ویژه – روش‌های عددی در مهندسی سازه – مواد‏، مصالح و تکنولوژی بتن – آسیب پذیری سازه ها – سبک سازی و سیستم های سازه ای متعارف – سازه و مکانیک کاربردی – سازه های بلند – پدافند غیر عامل در سازه ها – نقش مصالح با دوام و مقاوم در سازه – مهندسی سازه و شهرسازی – مهندسی سازه و معماری – مهندسی سازه و محیط زیست – مهندسی سازه و مصرف انرژی

• مدیریت ساخت:
روش‌های نوین ساخت- مدیریت پروژه – مهندسی ارزش- منابع انسانی- مطالعات سازمانی- آموزش و دانش- محیط زیست- توسعه پایدار- ماشین آلات- ساختمان و مسکن- کیفیت- ایمنی و بهداشت- مدیریت تعمیر و نگهداری- مدیریت ریسک- پیمان و قرارداد- محاسبه و مدل سازی- تجزیه و تحلیل هزینه ها- روش ساخت و تکنولوژی بتن

• مهندسی زلزله
• مهندسی سازه‌های هیدرولیکی و دریایی

تاریخ های مهم:
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: ۳۰ دی ماه ۹۶
اعلام نتایج داوری مقالات: ۲۰ بهمن ماه ۹۶
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۰ اسفند ماه ۹۶
زمان برگزاری کنفرانس: ۱۹ الی ۲۰ اسفند ماه ۹۶
محل برگزاری: تهران، دانشگاه صنعتی شریف

دبیرخانه:
تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، طبقه پنجم، دفتر قطب علمی مهندسی سازه و زلزله
تلفن: ۶۶۱۶۴۲۲۲-۰۲۱
ایمیل: secm@sharif.ir
سایت مرتبط: sharifsecm.com
پوستر کنفرانس
منبع خبر: www.MemarNews.com

مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

share Memarnews content
Follow Memarnews

مطالب پیشنهادی :

۲۸ام آبان ۱۳۹۶ صنایع

نشریه شهر و ساختمان، شماره ۱۰۵، مهر ۱۳۹۶

‘, layer: ‘

‘}
];

نشریه شهر و ساختمان
ماهنامه فنی و مهندسی، آموزشی، پژوهشی، خبری و اطلاع رسانی
سال چهاردهم، شماره ۱۰۵
مهر۱۳۹۶

 

• فهرست مطالب این شماره به شرح زیر می باشد:

اخبار داخلی:
– رئیس جمهوری: ایران از فعالیت سرمایه گذاران ترکیه در بخش گاز استقبال می کند/ اوپک برای ثبات بازار نفت آماده انجام هر اقدامی است

گزارش:
– آخوندی مطرح کرد: سیاست وزارت راه و شهرسازی انضمام حاشیه به متن است
– معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد: تشریح روند اجرایی محورهای جاده ای منتهی به شمال کشور
– کشاورزیان اعلام کرد: ضرورت تعریف اعتبارات پایدار برای نگهداری راه های کشور اولویت اصلی در نگهداری راه ها ارتقای ایمنی است
– شکرچی زاده تشریح کرد: گشودن فصل جدیدی در سیاستگذاری های کلان حوزه راه با تصویب و اجرایی شدن طرح معماری راه
– میرشفیع به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی خبر داد: آخرین وضعیت آزادراه های همت- کرج و پلور- پردیس کاهش تلفات محور شازند- ازنا با تکمیل آزادراه اراک- خرم آباد
– گفت و گو با رئیس دفتر قیر و آسفالت مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
– شرکت قیران پخش ستاره ایرانیان ؛ تولید کننده قیرهای راهسازی (PG) با همکاری دانشگاه صنعتی شریف
– سازه های قوسی فلزی طرح ساباط

اخبار بین الملل:
– نمونه ای از یک پتروپالایشگاه موفق؛ ادغام پالایشگاه و پتروشیمی در ایتالیا
– شارژ باتری «آسفالتی» تنها در ۵ دقیقه/ ثبت ۱۳۰ اختراع از سوی محققان پژوهشگاه نفت

اخبار داخلی:
– ۱۱ ایده در حوزه دیجیتال که دنیای انرژی را تغییر می دهد
– درآمد ۳.۲ میلیارد دلاری ایران از میدان نفتی یادآوران/ روسنفت و اقلیم کردستان عراق توافقنامه گازی امضا کردند
– راهکار پژوهشگاه نفت برای کاهش هرزروی سیالات حفاری/ قیمت جهانی نفت افزایش یافت

مقاله:
– بررسی پایداری و دوام مکانیزم های خود ترمیمی بررسی پیشرفت های اخیر در بتن و آسفالت خود ترمیم شونده
– آنالیز حساسیت پارامترهای اثرگذار بر تنش ها و کرنش ها در روکش های بتنی با کمک روش اجزای محدود/ محسن لطفی پور، فریدون مقدس نژاد، کورش نادری
– تحلیل ویژگی های مصالح و مقایسه فنﯽ و اقتصادی رویه های مرکب ؛ مطالعه موردی آزادراه کرج- قزوین
/ نورالدین صادقی، حسن میرزابزرگ
– پیاده سازی سیستم هوشمند حمل و نقل ترافیک در سطح کلان شهر شیراز/ سمیه رودکی، مهدی باوقار زعیمی
– ارائه الگوی معماری امنیت سایبری برای سیستم های حمل و نقل عمومی هوشمند در شهرهای هوشمند/ مهدی متقیان، مجید نیکوگفتار ناطق
– بررسی فنی، اجرایی و اقتصادی روسازی بتن غلتکی و آسفالتی ؛ مطالعه موردی ( کمربندی گالیکش)/ حمیدرضا افتخاری، سحر یازرلو، هومن صاعدی، عبدالقادر امانزاده سید
– بررسی تاثیر پوزولانهای طبیعیب رمشخصات مکانیکی بتن غلتکی/ محمد فلاح نژاد، مهدی مهدی خانی، داراب بلیله وند، محمد فلاح شیروانی
– بررسی تاثیر دوده سیلیسی و سرباره بر خواص مکانیکی و دوام یخبندان بتن های غلتکی روسازی/ شهریار عبداله زاده، محمود نیلی، مهدی بیات

همیار مهندس
بازار ساختمان

سایت مرتبط: www.shahr-sakhteman.com
تصویر روی جلد
منبع خبر: www.MemarNews.com

مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

share Memarnews content
Follow Memarnews

مطالب پیشنهادی :

۲۸ام آبان ۱۳۹۶ صنایع

چهارشنبه, ۲۴ آبان ۱۳۹۶

‘,
enableHover: false,
enableTracking: true,
buttons: { twitter: {via: ‘@landscaper_ir’}},
click: function(api, options){
api.simulateClick();
api.openPopup(‘twitter’);
}
});
jQuery(‘#facebook’).sharrre({
share: {
facebook: true
},
template: ‘

{total}

‘,
enableHover: false,
enableTracking: true,
click: function(api, options){
api.simulateClick();
api.openPopup(‘facebook’);
}
});
jQuery(‘#googleplus’).sharrre({
share: {
googlePlus: true
},
template: ‘

{total}

‘,
enableHover: false,
enableTracking: true,
urlCurl: ‘http://landscaper.ir/wp-content/themes/hueman/js/sharrre.php’,
click: function(api, options){
api.simulateClick();
api.openPopup(‘googlePlus’);
}
});
jQuery(‘#pinterest’).sharrre({
share: {
pinterest: true
},
template: ‘

{total}

‘,
enableHover: false,
enableTracking: true,
buttons: {
pinterest: {
description: ‘تبدیل حمام حرارتی زمستانی بندر کپنهاک به حس ملی’,media: ‘http://www.kaghazkonan.ir/wp-content/uploads/2017/11/Winter-Baths-01.jpg’ }
},
click: function(api, options){
api.simulateClick();
api.openPopup(‘pinterest’);
}
});

// Scrollable sharrre bar, contributed by Erik Frye. Awesome!
var shareContainer = jQuery(“.sharrre-container”),
header = jQuery(‘#header’),
postEntry = jQuery(‘.entry’),
$window = jQuery(window),
distanceFromTop = 20,
startSharePosition = shareContainer.offset(),
contentBottom = postEntry.offset().top + postEntry.outerHeight(),
topOfTemplate = header.offset().top;
getTopSpacing();

shareScroll = function(){
if($window.width() > 719){
var scrollTop = $window.scrollTop() + topOfTemplate,
stopLocation = contentBottom – (shareContainer.outerHeight() + topSpacing);
if(scrollTop > stopLocation){
shareContainer.offset({top: contentBottom – shareContainer.outerHeight(),left: startSharePosition.left});
}
else if(scrollTop >= postEntry.offset().top-topSpacing){
shareContainer.offset({top: scrollTop + topSpacing, left: startSharePosition.left});
}else if(scrollTop 1024)
topSpacing = distanceFromTop + jQuery(‘.nav-wrap’).outerHeight();
else
topSpacing = distanceFromTop;
}

});

۲۸ام آبان ۱۳۹۶ صنایع

معماری : studio libeskind
موقعیت : jerusalem

طراحی و معماری برج را شرکت معماری دنیل لیبسکیند با همکاری معمار بومی این شهر، yogal levi، انجام شده. این برج دارای ۲۰۰ آپارتمان است با عملکرد های مختلف. قسمتی از این برج به عنوان هتل و قسمتی به عنوان بخش های تجاری طراحی شده اند که همگی مشرف به نمای قدیمی شهر هستند، فرمی که برای این ساختمان در نظر گرفتند تحت تاثیر تاریخ شهر بوده.


برج هرمی دنیل لیبسکیند


شکل مخروطی برج به پخش نور در ساختمان کمک می کند یه خصوص در قسمت لابی مجموعه که فضایی رو باز است. نمای ساختمان با الگویی هندسی پوشیده شده که متریال آن سنگ بومی شهر و شیشه می باشد. معماری و ساخت ساختمان تا سال ۲۰۱۹ به پایان خواهد رسید و این برج هرمی نقطه ای شلوغ و گردشگری و توریستی برای این شهر خواهد شد.


برج هرمی دنیل لیبسکیند
 

۲۷ام آبان ۱۳۹۶ صنایع

پنج شنبه, ۲۵ آبان ۱۳۹۶

‘,
enableHover: false,
enableTracking: true,
buttons: { twitter: {via: ‘@landscaper_ir’}},
click: function(api, options){
api.simulateClick();
api.openPopup(‘twitter’);
}
});
jQuery(‘#facebook’).sharrre({
share: {
facebook: true
},
template: ‘

{total}

‘,
enableHover: false,
enableTracking: true,
click: function(api, options){
api.simulateClick();
api.openPopup(‘facebook’);
}
});
jQuery(‘#googleplus’).sharrre({
share: {
googlePlus: true
},
template: ‘

{total}

‘,
enableHover: false,
enableTracking: true,
urlCurl: ‘http://landscaper.ir/wp-content/themes/hueman/js/sharrre.php’,
click: function(api, options){
api.simulateClick();
api.openPopup(‘googlePlus’);
}
});
jQuery(‘#pinterest’).sharrre({
share: {
pinterest: true
},
template: ‘

{total}

‘,
enableHover: false,
enableTracking: true,
buttons: {
pinterest: {
description: ‘پیروی های لاین کمدن لندن از نیویورک’,media: ‘http://www.kaghazkonan.ir/wp-content/uploads/2017/11/Camden-High-Line.jpg’ }
},
click: function(api, options){
api.simulateClick();
api.openPopup(‘pinterest’);
}
});

// Scrollable sharrre bar, contributed by Erik Frye. Awesome!
var shareContainer = jQuery(“.sharrre-container”),
header = jQuery(‘#header’),
postEntry = jQuery(‘.entry’),
$window = jQuery(window),
distanceFromTop = 20,
startSharePosition = shareContainer.offset(),
contentBottom = postEntry.offset().top + postEntry.outerHeight(),
topOfTemplate = header.offset().top;
getTopSpacing();

shareScroll = function(){
if($window.width() > 719){
var scrollTop = $window.scrollTop() + topOfTemplate,
stopLocation = contentBottom – (shareContainer.outerHeight() + topSpacing);
if(scrollTop > stopLocation){
shareContainer.offset({top: contentBottom – shareContainer.outerHeight(),left: startSharePosition.left});
}
else if(scrollTop >= postEntry.offset().top-topSpacing){
shareContainer.offset({top: scrollTop + topSpacing, left: startSharePosition.left});
}else if(scrollTop 1024)
topSpacing = distanceFromTop + jQuery(‘.nav-wrap’).outerHeight();
else
topSpacing = distanceFromTop;
}

});

۲۷ام آبان ۱۳۹۶ صنایع

  چاپ        ارسال به دوست

کاشی هایی با طرح خلاقانه


 

 آیا از شکل یکنواخت کاشی های خانه ی خود خسته شده اید؟ شرکت ژاپنی INAX کاشی هایی را به بازار عرضه کرده که از ساختاری سه بعدی و دندانه ای برخوردارند. این شرکت تنوع بالایی از این کاشی ها را در رنگ های مختلف تولید کرده است. از این کاشی ها هم در داخل و هم در خارج می توان استفاده کرد. الگوهای دندانه دار این کاشی ها را می توان با انواع شیشه های رنگی، چوب و انواع مختلف مصالح پر کرد بدین ترتیب با بهره گیری از این مصالح در طراحی داخلی، فضایی منحصر به فرد و چشمگیر خلق خواهد شد. در زیر محصولات دیگر این شرکت را مشاهده می کنید:١٠:٣٥ – شنبه ٢٧ آبان ١٣٩٦    /    شماره : ١٧٧٠٣    /    تعداد نمایش : ٣٢٥٩

نظرات بینندگان

این خبر فاقد نظر می باشد

‘;document.getElementById(‘votehelper’).innerHTML=”;var oldvh=0;function savevotevote(){if (document.getElementById(‘votecap’).value==”) {alert(‘لطفا متن درون تصویر را وارد کنید’);document.getElementById(‘votecap’).focus();return false}else{ if (document.getElementById(‘votevotematn’).value!=”) {document.getElementById(“votevotecon”).style.display=’none’;document.getElementById(“votevotecon2″).style.display=”;Sajx.onreadystatechange = onVVajx2;Sajx.open(‘POST’, ‘/includes/savenewsvote.aspx’ , true);Sajx.setRequestHeader(‘Content-Type’, ‘application/x-www-form-urlencoded’);Sajx.send( ‘vid=’+oldvh+’&sid=1&nid=17703&votename=’+urlEncode(document.getElementById(‘votevotename’).value)+’&voteemail=’+urlEncode(document.getElementById(‘votevoteemail’).value)+’&comuser=’+urlEncode(document.getElementById(‘votecomuser’).value)+’&cap=’+urlEncode(document.getElementById(‘votecap’).value)+’&votematn=’+urlEncode(document.getElementById(‘votevotematn’).value)+ ‘&rand=’ + Math.random() );}else{alert(‘لطفا نظر خود را وارد نمائید’);document.getElementById(‘votevotematn’).focus();return false}}}onVVajx2=function (){ if (Sajx.readyState == 4){ if (Sajx.status == 200){document.getElementById(“votevotecon2″).style.display=’none’; if(Sajx.responseText==’bad’){alert(‘no perm!’)} if(Sajx.responseText==’ok’||Sajx.responseText==’done’){ document.getElementById(‘voteans’+oldvh).innerHTML=”;document.getElementById(‘voteans’+oldvh).style.cursor=’default’; document.getElementById(‘vh’+oldvh).innerHTML=”;oldvh=0;if(Sajx.responseText==’ok’){window.location.reload();};alert(‘نظر شما ثبت شد’)} if(Sajx.responseText==’cap’){document.getElementById(“votenewscap”).src=”http://www.کاعذ کنان.ir/includes/cap.aspx?v=1&r=”+Math.random() ;document.getElementById(“votevotecon”).style.display=”;document.getElementById(“votevotemsg”).style.display=”;document.getElementById(“votevotemsg”).innerHTML=’متن درون تصویر را اشتباه وارد نموده اید.’} }else{document.write(Sajx.responseText);alert(‘بروز خطا در ثبت نظر’)} } };

نظر شما

خروج

۲۷ام آبان ۱۳۹۶ صنایع

پارک ها از جمله مکان هایی هستند که میتوانند کاربری های ختلفی را در خود بگنجانند به طوریکه امروزه علاوه بر پارک های تفریحی انواع دیگری نیز طراحی میشوند که ما در وب سایت تخصصی معماری ۹۸ در بخش نقشه پارک مجموعه ای از انواع طرح ها همچون نقشه پارک محلی و … را ارائه داده ایم و رد این مقاله نیز نمونه دیگری از نقشه های پارک را با عنوان پلان کامل پارک کوچک ارائه میدهیم تا این مورد نیز شامل فایل کد و رندر های زیبا را خدمت کاربران ارائه دهیم .

نقشه پارک کوچک

وجود فضا های سبز برای آراستن هر منطقه و بخشی در راستای طراحی مبلمان شهری مناسب برای مناطق مختلف مورد توجه بوده است که در این طراحی معمولا استفاده از پارک هایی با داشتن حداقل امکانات تفریحی را در دستور کار خود قرار میدهند تا علاوه بر ایجاد فضای سبز و آراستن شهر با مبلمان مناسب بتوان مکانی متناسب با نیاز گروه خاصی از افراد موجود در منطقه بوجود آورد که در همین راستا طراحی پارک های کوچک مورد توجه قرار میگیرد که ما در این مقاله نمونه ای از طراحی این پارک ها را ارائه میدهیم تا دوستان به این مورد نیز دسترسی داشته باشند .

نقشه پارک ارائه شده در این مقاله نمونه ای زیبا و کامل از طراحی یک پارک کوچک با امکانات تفریحی می باد که در مساحت تقریبا کوچکی با رعایت تمامی ضوابط و معیار های طراحی پارک ها ترسیم شده است و اکنون پلان اتوکدی این طرح شامل پلان اندازه گذاری و پلان مبلمان خدمت شما عزیزان ارائه میشود همچنین تعداد ۸ رندر زیبا و با کیفیت تری دی مکس نیز خدمت شما بزرگواران ارائه میشود تا نمونه طرح زیبایی در اختیار شما عزیزان باشد .

موارد موجود در این فایل

 • فایل اتوکد کامل
 • ۸ رندر زیبا و با کیفیت تری دی مکس

 نمونه رندر ها

پلان های ترسیمی

 • پلان مبلمان
 • پلان اندازه گذاری

پروژه پارک کوچک ارائه شده در این مقاله نمونه ای کامل از طراحی پارک های کوچک می باشد که توسط تیم معماری ۹۸ طراحی شده است , این محصول را از فروشگاه معماری و عمران وب سایت تخصصی معماری ۹۸ تهیه نمایید .

۲۷ام آبان ۱۳۹۶ صنایع

این روزها شاید خیلی از پدر مادرها به فکر این باشند تا در زمینی که در اختیار دارند سرپناهی برای خود و آینده فرزندانشان فراهم کنند. تا در کنار آنها و آسوده از فکر خانه آیندشان روزهای خوب و خوشی را به داشته باشند. نمونه ای از پروژه های طراحی شده با ایده همنشینی اعضای یک خانواده ایرانی را در کنار هم ببینید. خانه فامیلی اثر مهندس فرزاد عظیمی یکی از این خانه های زیبا است.

مشخصات پروژه خانه فامیلی

 • معمار: فرزاد عظیمی

 • موقعیت: تهران، ایران

 • تاریخ: ۱۳۸۸

 • مساحت: ۸۵۰ مترمربع

 • کارفرما: اکبر پسندیده

 • سازه: مسعود تهرانی

درخواست کارفرما داشتن فضاهای زیر بود:

 • یک واحد مسکونی با سه اتاق خواب و فضاهای مرتبط

 • دو واحد مسکونی کوچک‌تر، هر کدام با دو اتاق خواب برای آینده نزدیک فرزندان

 • فضایی مسقف پارکینگ برای پارک سه خودرو

 • حداقلی از یک فضای ورزشی، شامل استخر، سونا و محلی برای چند وسیله ورزشی

 • حیاطی که امکان تجمع خانوادگی را فراهم سازد

زندگی سه خانواده در زمینی کوچک، چنان که سالیان زیادی به درازا بیانجامد؛ چندان که از دیدن فضاها خسته نشوی؛ برای تنهایی‌ات بتوانی جایی به دور از چشم دیگران بیابی، راه بروی، قدم بزن!

آن‌گاه که از فضای درون آپارتمان خسته می‌شوی، زندگی فردیت را داشته باشی، در استقلال و بدون آنکه به حریمت وارد شوند، نیازمند فاصله‌گذاری در طراحی است.

برای آنکه فضاها جذابیت خود را در طول سالیان از دست ندهند، نیازمند آن است که همیشه دیده نشوند و دید سوم‌ شخص به فضا کاهش یابد؛ فضاها تنها وقتی باید دیده شوند که در آن حضور داشته باشی، یعنی باید از دید اول‌شخص تجربه شوند.

فضاهای ارتباطی دارای بیشترین اهمیت‌اند؛ باید تعلیق ایجاد کنند و یک ‌مرتبگی، مانند خانه بروجردی‌ها، مانند فیلم‌های هیچکاک و مانند شعرهای بیدل دهلوی.

بدین‌منظور، بر خلاف عرف رایج که دسترسی واحدها معمولا از یک ورودی و پلکان مشترک صورت می‌گیرد، ورودی واحدهای مسکونی در وجوه مختلف بنا و در دورترین فاصله از یکدیگر، به گونه‌ای جانمایی شده که ساکنین هر واحد ـ پس از وارد شدن به حیاط ـ مسیرهای متفاتی طی می‌کنند.

پنجره‌های واحد طبقه بالا، با قابی از فلز محصور شده تا دید بلافاصله ازفضاهای داخلی به حیاط و راهروهای اطراف بنا محدود شود. راه‌های منتهی به حیاط نیز چنان طراحی شده که حیاط تا آخرین لحظه ورود به آن، دیده نشود. دسترسی به فضای ورزشی، هم از داخل بنا و هم از درون حیاط میسر است.

زندگی روزانه در این ساختمان نیازمند دسترسی به فضاهای مختلفی است که رسیدن به آنها از مسیرهای متفاتی امکان‌پذیر بوده و ضمن آنکه همواره دیده نمی‌شوند، امکان تجربیات متفاوتی را برای ساکنین مختلف آن فراهم می‌سازند.